Bizi Sosyal Medyada Takip Edin !
Mali Destek Programları
2022 yılı Genç İstihdamı Faizsiz Kredi Desteği Programı

GENÇ İSTİHDAMI FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ PROGRAMI 

Çukurova Kalkınma Ajansının Genç İstihdamı Faizsiz Kredi Desteği Programı için başvuru süresi uzatılmıştır. Program için KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden başvurular 10 Şubat 2023 saat 23.59'a kadar devam edecektir. Program kapsamında taahhütname için son teslim tarihi ise 17 Şubat 2023 saat 17.00 olarak değiştirilmiştir.

Proje Teklif Çağrısı İlan Tarihi: 15 KASIM 2022

Elektronik Son Başvuru Tarihi: 10 ŞUBAT 2023 SAAT: 23.59

Kahramanmaraş şehrimizde meydana gelen ve çok sayıda ilimizde yoğun bir şekilde hissedilen deprem felaketi nedeniyle Genç İstihdamı Faizsiz Kredi Desteği Programı için başvuru süresi uzatılmıştır. 

Program için KAYS üzerinden başvurular 31 Mart 2023 Saat 23:59'a kadar devam edecektir. Program kapsamında taahhütname için son teslim tarihi ise 7 Nisan 2023 saat 17:00 olarak değiştirilmiştir.

Genç İstihdamı Faizsiz Kredi Desteği başvurusu için tıklayınız. 


SORU ve GÖRÜŞLERİNİZ İÇİN

Programla ilgili sorularınızı başvuru bitiş tarihinden 20 gün öncesine kadar aşağıdaki adrese e-posta yoluyla gönderebilirsiniz.

projebirimi@cka.org.tr

2022 yılı Genç Girişimci Destek Programı

Genç Girişimci Destek Programı; ön kuluçka programı, finansal destek programı, hızlandırma programı ve yatırımcı buluşmaları olmak üzere 4 aşamadan oluşmaktadır.

Ön Kuluçka Programı;
Girişimcilerin iş fikirlerini olgunlaştırmaları için detaylı bir eğitim programı organize edilecektir. Eğitim programının ardından mentorluk programı düzenlenecektir. Ön Kuluçka Programı, Finansal Destek Programına başvurmak için bir ön koşul değildir.

Finansal Destek Programı;
Desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 5.000.000 TL’dir. Bu program çerçevesinde verilecek destekler asgari 50.000 TL, azami 500.000 TL olacaktır.
 

Hızlandırma Programı;
Finansal destek sürecini başarılı bir şekilde tamamlayan girişimciler için yatırım süreçlerinin yönetilmesi, girişimin faaliyetine özgün sözleşmeler vb. gibi birçok konuyu içeren bir hızlandırma programı organize edilecektir. 
 

Yatırımcı Buluşmaları;
Finansal destek sürecini başarılı bir şekilde tamamlayan girişimciler için ürünlerini tanıtacakları ve yatırımcılar ile birebir görüşmeler gerçekleştirecekleri bir buluşma organize edilecektir.


GENÇ GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI

Finansal Destek Başvuruları: 2 OCAK - 31 MART 2023 Saat: 23:59

Taahhütname için son teslim tarihi 7 NİSAN 2023 Saat: 17:00
 

SORU ve GÖRÜŞLERİNİZ İÇİN:

Programla ilgili sorularınızı başvuru bitiş tarihinden 20 gün öncesine kadar aşağıdaki adrese e-posta yoluyla gönderebilirsiniz.

girisim@cka.org.tr

2021 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı

2021 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI

SOGEP NEDİR?

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’nın (SOGEP) hedefi uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

 

TURİZMDE DESTİNASYON YÖNETİMİ KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROGRAMI 2020 MDP

Turizmde Destinasyon Yönetimi Küçük Ölçekli Altyapı Programı Başvuru Rehberi yayınlanmıştır.

Sıkça Sorulan Sorular-1 yayınlanmıştır.

 

Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2020 Yılı Turizmde Destinasyon Yönetimi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında başvurusu yapılan projelerin değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Değerlendirme sonuçlarına aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz.”

 

2020 yılı CMDP

2020 yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı ilan edilmiştir, rehbere ulaşmak için tıklayınız.

Bütçe Fomu için tıklayınız.

Mantıksal Çerçeve Matrisi için tıklayınız.

2020 yılı SOGEP

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)’nın hedefi; uygulandığı illerde yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

SOGEP, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ajans işbirliği ile yürütülen bir destek programıdır.

Program Bilgileri

Uygun Başvuru Sahipleri

Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri ile yalnızca sosyal sorumluluk projeleri için kâr amacı güden tüzel kişilerdir.

Kâr amacı güden kuruluşlar, sosyal sorumluluk projeleri (Bkz: Ek 1 Öncelik 4) için başvuru sahibi, diğer program önceliklerine yönelik projelerde ise ancak iştirakçi olabilirler.

Proje Bütçesi

Program kapsamında desteklenecek proje tekliflerinin, asgari bütçesi 1.000.000,00 TL (bir milyon Türk Lirası)’dir.

Eş Finansman

 • Kamu kurumları ile kâr amacı gütmeyen kuruluşların sahibi olduğu projelerde eş finansman katkısı asgari % 10’dur.
 • Kâr amacı güden kuruluşların başvuru sahibi olduğu sosyal sorumluluk projelerinde eş finansman katkısı asgari %50’dir.

Proje Uygulama Süresi

Bu program kapsamında desteklenen projelerin uygulama süresi en fazla 18 (on sekiz) aydır.

Başvuru Süreci

Potansiyel başvuru sahiplerinin Ek 1’de yer alan 2020 Yılı SOGEP proje önceliklerine ilişkin hazırlanmış olan metni dikkatli bir şekilde okumaları gerekmektedir. Başvuru sahipleri aşağıda listelenmiş evrakları sunmalıdır:

 • Proje Bilgi Formu (Ek 2) (zorunlu)
 • Proje Bütçesi (Ek 3) (zorunlu)
 • Teknik Şartname (Birimden bağımsız olarak toplam maliyeti 50.000 TL ve üzerindeki bütçe kalemleri için) (zorunlu)
 • Keşif özeti, avan proje, fizibilite raporu, iş planı, mülkiyet durumu gösterir belge vb. evrak (varsa) (avantaj sağlayıcı)

Keşif özeti, avan proje, fizibilite raporu, iş planı, mülkiyet durumu gösterir belge vb. evrakın sunulması projenin değerlendirme aşamasında başvuru sahibinin lehine olacaktır.

Bu program kapsamında her bir başvuru sahibi yalnızca 2 adet proje için başvuruda bulunabilir.

Proje Değerlendirme Esasları

 • Program kapsamında Ek-1’ de yer alan öncelik alanlarına uygun projeler desteklenir.
 • Projeler; ilgililik, yöntem, kurumsal kapasite ve sürdürülebilirlik ana kriterleri çerçevesinde değerlendirilir. Program dâhilinde, kapasite geliştirmeye dönük, sosyal etki düzeyi yüksek, özel nitelikli model projeler desteklenir.
 • Proje değerlendirmesinde sosyo-ekonomik gelişmişlik bakımından daha alt düzeyde yer alan il ve ilçeler önceliklidir.
 • Program kapsamında aşağıdaki nitelikteki projelere öncelik verilir:

►Genç, kadın ve engellilerin istihdamını hedefleyen, yenilikçilik, ortaklık ve iş birliği boyutu güçlü projeler,

►Doğrudan sosyal sorumluluk projesi olmasa da özel sektörün içerisinde yer aldığı ve nakdi eş finansman katkısı sunmayı taahhüt ettiği projeler,

►Proje kapsamında kullanılması öngörülen fiziksel mekânın sıfırdan bir inşaat yerine atıl kamu binalarının değerlendirilerek karşılanmasını öngören projeler,

►Covid 19 küresel salgınından etkilenen toplum kesimlerinin desteklenmesi, salgının kent ekonomilerine negatif etkilerinin azaltılması ve sosyo-ekonomik iyileştirme çalışmalarının desteklenmesine yönelik projeler,

 • Program kapsamında aşağıdaki nitelikteki projeler veya proje bileşenleri desteklenmez:

►Temel sosyal hizmet sunumuna yönelik yenilikçi niteliği olmayan projeler,

►Yurtdışı ziyaret ile yurtdışı seminer, konferans, eğitim vb. faaliyetleri içeren proje kalemleri,

►Sosyal yardım ve nakdi sosyal transfer mahiyetindeki unsurlar içeren projeler,

►Okul derslerini takviye amaçlı etüt faaliyetleri ve sınavlara hazırlık amacı taşıyan kurs projeleri,

►Proje amaçları ile ilişkilendirmemiş ve sürdürülebilirliği zayıf eğitim faaliyetlerine odaklanan projeler,

►Hâlihazırda başka bir kurum tarafından rutin olarak sunulan hizmetleri içeren projeler,

►Hedef kitle ile faaliyetleri arasında ilişki kurulamayan projeler.

 • Hâlihazırda başka bir finansman kaynağından desteklenen projeler Program kapsamında desteklenemez.

Son Başvuru Tarihi

Başvuru sahiplerinin proje bilgi formunu doldurarak destekleyici evraklar ve proje başvurusunda bulunduğunu belirtir üst yazı ile beraber en geç 15 Haziran 2020 saat 18.00’e kadar projebirimi@cka.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla arz ederiz.

Ek 1: 2020 Yılı SOGEP Proje Öncelikleri İçin Tıklayınız...

Ek 2: Proje Bilgi Formu İçin Tıklayınız...

Ek 3: Proje Bütçesi İçin Tıklayınız...

Ek 4: 2020 Yılı SOGEP Uygulama Usul ve Esasları

 

COVID-19 İle Mücadele Ve Dayanıklılık Programı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak belirlenen yeni tip koronavirüs (COVID-19) tüm dünya gibi ülkemizi de etkisi altına almıştır. Ülkemizin tüm kamu kurum ve kuruluşları Yeni Tip Koronavirüse karşı dünyaya örnek bir şekilde mücadele etmektedir.

Bu acil durum karşısında Çukurova Kalkınma Ajansı, yeni tip koronavirüsün olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesi amacıyla toplam 10 milyon TL bütçeli özel bir program açmıştır.

COVID-19 İle Mücadele Ve Dayanıklılık Programı 31.03.2020 tarihinde ilan edilmiş olup, son başvuru tarihi 30.04.2020 saat 17.00 olarak belirlenmiştir. Taahhütnameler ise her bir başvuru için elektronik başvuru bitiminden sonraki 5 iş günü içerisinde faks veya e-posta aracılığı ile teslim edilecek olup taahhütname teslimi son tarihi 30.04.2020 saat 18.00 olarak belirlenmiştir. Program süresi boyunca herhangi bir günde proje başvurusu yapılabilmektedir. Başvuru aşamasında hiçbir Matbu Belge Ve Dosya Teslimi Talep Edilmeyecektir.

Tüm personelimiz aktif şekilde çalışmaya devam etmektedir. Her türlü sorunuz için bize aşağıdaki iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.

Çukurova Kalkınma Ajansı

Döşeme Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:138/2 01060 Seyhan/ ADANA

Tel: +90 (322) 363 00 39 - 40

Faks:+90 (322) 363 00 41

E-Posta: info@cka.org.tr, covid@cka.org.tr

 

Başvuru rehberlerine ve diğer bilgilere ulaşmak için tıklayınız.  

COVID-19 Mücadele ve Dayanıklılık Programı Sıkça Sorulan Sorular-1 (SSS-1) yayınlanmıştır. Ulaşmak için tıklayınız.

COVID-19 Mücadele ve Dayanıklılık Programı Sıkça Sorulan Sorular-2 (SSS-2) yayınlanmıştır. Ulaşmak için tıklayınız.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Covıd-19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Programı uygulama çerçevesinde yapılan değişiklik ile Başvuru Rehberinde değişiklik yapılmıştır. Başvuru rehberinde değişiklik yapılan maddelere ulaşmak için tıklayınız.

COVID-19 ile Mücadele Başvuru Formuna (Revize) ulaşmak için tıklayınız. 

2020 yılı Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı Kapsamında 133 proje başvurusu alınmıştır. Başvurusu yapılan projelerin Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Başvuru Rehberinde belirtilen hükümler çerçevesinde değerlendirme süreci tamamlanarak desteklenmeye hak kazanan projelere aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

2019 Yılı Mali Destek Programı

Çukurova Kalkınma Ajansı, TR62 (Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesinde yürüteceği mali destek programı kapsamında, uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla ilana çıkmış bulunmaktadır. Başvuru sahipleri, bağımsız değerlendiriciler ve diğer paydaşlar için gerekli olacak bilgi, belge ve eğitim dokümanlarına ve başvuru sayfalarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

2016 Yılı Mali Destek Programları
2015 Yılı Mali Destek Programları

Çukurova Kalkınma Ajansı, TR62 (Adana, Mersin)  Düzey 2 Bölgesinde yürüteceği 3 ayrı mali destek programı kapsamında, uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla ilana çıkmış bulunmaktadır. Başvuru sahipleri, bağımsız değerlendiriciler ve diğer paydaşlar için gerekli olacak bilgi, belge ve eğitim dokümanlarına ve başvuru sayfalarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

2014 Yılı Mali Destek Programları

Çukurova Kalkınma Ajansı, TR62 (Adana, Mersin)  Düzey 2 Bölgesinde yürüteceği 3 ayrı mali destek programı kapsamında, uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla ilana çıkmış bulunmaktadır. Başvuru sahipleri, bağımsız değerlendiriciler ve diğer paydaşlar için gerekli olacak bilgi, belge ve eğitim dokümanlarına ve başvuru sayfalarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

2012 Yılı Mali Destek Programları

Çukurova Kalkınma Ajansı, TR62 (Adana, Mersin)  Düzey 2 Bölgesinde yürüteceği 3 ayrı mali destek programı kapsamında, uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla ilana çıkmış bulunmaktadır. Başvuru sahipleri, bağımsız değerlendiriciler ve diğer paydaşlar için gerekli olacak bilgi, belge ve eğitim dokümanlarına ve başvuru sayfalarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

2011 Yılı Mali Destek Programları

2011 MALİ DESTEK PROGRAMLARI SUNUŞU

Kalkınma Ajanslarının amacı; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, temin edilen kaynakları etkin ve yerinde kullanarak yerel potansiyeli harekete geçirmek, ayrıca bölgenin yatırım imkânlarını iç ve dış yatırımcılara tanıtmak suretiyle bölgede yapılacak yatırımlar ile ulusal kalkınma planı ve programlarında öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasını gerçekleştirmek, rekabet gücünü yükseltmek ve sürekli kılmaktır.

2011 yılı Mali Destek Programları, Ajansın geçmiş dönem uygulama tecrübesi, ilgili taraflardan gelen talepler, görüşler ve geri beslemeler, bölgedeki ticaret ve sanayi odaları ve Kalkınma Kurulu’nun tavsiyeleri ışığında Yönetim Kurulunca kararlaştırılmış ve Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

Rekabet gücünün artırılması amacıyla destek verilecek alanların belirlenmesinde birden çok sektörü içeren ve bunlar arasında yatay ilişkileri en iyi şekilde kuran temalar (bileşenler) ve bölgenin mekânsal öncelikleri ile Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan gelişme eksenleri, yeni ulusal teşvik sistemi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı arasında Kalkınma Ajanslarının verebileceği destek alanları konusunda yürütülen müzakereler ve TR62(Adana, Mersin) Bölge Planının temel amaçları esas alınmıştır.

Göç kavramı 2010-2013 Bölge Planı kapsamında farklı gelişmişlik endeksleri incelendiğinde bölgenin performansını olumsuz yönde etkileyen faktörlerden biri olarak ortaya konmuştur. Çukurova Bölgesi yoğun göç veren doğu ve güneydoğu illeri başta olmak üzere yakın illerden çoğunlukla niteliksiz göç almaktadır. Bu durum bölgenin istihdam yaratma konusunda kapasitesinin üstünde yoğunlukla baş edememesine yol açmakta, dolayısıyla bölgenin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyini olumsuz yönde etkileyen bir diğer faktör olan işsizliğe de neden olmaktadır. Bu doğrultuda, göçle gelen nüfusun sosyal ve iktisadi uyumunun sağlanması Plan kapsamında sosyal uyum tematik ekseninde belirlenen stratejilerden biridir.

Bölge içi sosyo-ekonomik gelişmişlik farklarının varlığı 2010-2013 Çukurova Bölge Planı kapsamında bölgenin önemli sorunlarından biri olarak ortaya çıkmıştır. Bu farkların azaltılması amacıyla farklı alt bölgelere ve bu alt bölgelerdeki ilçelere yönelik farklı stratejiler geliştirilmiştir. Bu stratejilerin hayata geçirilmesi amacıyla 2011 yılı içerisinde bir yandan metropoliten alanda göçle gelen nüfusun sosyal ve iktisadi uyumunun sağlanması amacıyla kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların projeleri desteklenirken, bir yandan da bölgedeki az gelişmiş ilçelerde faaliyet gösteren KOBİ’lerin ve kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların desteklenmesi yoluyla bu bölgelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı; Çukurova Bölge Planı kapsamında ‘yüksek tarım geliri olan, kısmen hizmetler sektörü güçlü kırsal karakterli ilçeler’ olarak tanımlanan İmamoğlu, Karataş, Yumurtalık, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla ve Mut ilçeleri ve ‘tarım geliri düşük, orman karakterli ya da kırsal karakterli ilçeler’ olarak tanımlanan Aladağ, Feke, Karaisalı, Saimbeyli, Tufanbeyli ve Gülnar ilçelerinde yer alan kar amacı güden ve gütmeyen kuruluşlara yönelik olmak üzere iki ayrı bileşenden oluşmaktadır.

2011 yılı Mali Destek Programları ile ilgili Başvuru Rehberleri ve Ekleri için tıklayınız...

Proje Hazırlama Eğitimleri için tıklayınız..

Sıkça Sorulan Sorular için tıklayınız...

Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız..

Sözleşme imza süreci ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız..

 
2010 Yılı Mali Destek Programları

Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2010 yılı Mali Destek Programları kapsamında proje tekliflerinin kabulü 23 Şubat 2011 tarihi itibari ile sona ermiştir. 

2010 yılı Mali Destek Programları Kapsamında İlan Edilen Proje Teklif Çağrıları ile ilgili özet bilgi için tıklayınız. 

2010 yılı Mali Destek Programları ile ilgili Başvuru Rehberleri ve Ekleri için tıklayınız.

2010 yılı Mali Destek Programları Kapsamında Düzenlenen Bilgilendirme Toplantıları için tıklayınız. 

2010 yılı Mali Destek Programları Kapsamında Düzenlenecek Proje Hazırlama Eğitimleri için tıklayınız.

2010 yılı Mali Destek Programları Görünürlük Rehberi için tıklayınız. 

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)-2010 için tıklayınız.

2010 yılı Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız.

Planlı Kalkınma döneminin kazandırdığı tecrübeler, küreselleşen dünyada kalkınmada yerel faktörlerin ihmal edilemeyeceği gerçeği ve Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde ekonomik ve sosyal kalkınmanın ancak yerel potansiyelin harekete geçirilmesi yoluyla başarılabileceği yönündeki baskın görüşler ülkemizde Kalkınma Ajanslarının kuruluş sebeplerinden bazılarıdır. Bu düşüncelerden hareketle, 8 Şubat 2006 tarih ve 26074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajanslarının kurulmasının önü açılmıştır. Anılan Kanuna istinaden, 31/05/2006 tarih ve 2006/10550 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İzmir Kalkınma Ajansı ile birlikte Çukurova Kalkınma Ajansı iki pilot uygulama olarak kurulmuşlardır.

Kalkınma Ajanslarının amacı; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, temin edilen kaynakları etkin ve yerinde kullanarak yerel potansiyeli harekete geçirmek, ayrıca bölgenin yatırım imkanlarını iç ve dış yatırımcılara tanıtmak suretiyle bölgede yapılacak yatırımlar ile ulusal kalkınma planı ve programlarında öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasını gerçekleştirmek, rekabet gücünü yükseltmek ve sürekli kılmaktır.

5449 sayılı Kanunun 4üncü maddesi gereğince Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT), Ajansların ulusal düzeyde koordinasyonundan sorumludur. Kalkınma Ajanslarının sağlayacağı proje ve faaliyet destekleri ile ilgili iş ve işlemlerin usul ve esaslarını, bunlardan yararlanma ilke ve kurallarını düzenleyen Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği, 8 Kasım 2008 tarih ve 27048 Sayılı Resmî Gazete’de ve aynı yönetmelik gereğince Destek Yönetim Kılavuzu 9 Aralık 2009 tarihinde DPT tarafından yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ajanslar tarafından bu Yönetmelik ve Kılavuz çerçevesinde sağlanacak desteklere ilişkin ilke ve kurallar; ulusal plan ve stratejiler, bölge plan ve programları ile Ajansın yıllık çalışma programında belirtilen öncelikler doğrultusunda oluşturulur. Ajans, başvuru şartlarının tayininde ve başvuru rehberinin hazırlığında başta DPT olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışır.

Çukurova Kalkınma Ajansı, 2010 ve 2013 yıllarını kapsayan TR62(Adana, Mersin) Bölge Planını hazırlamıştır ve 2010 yılına ilişkin destek vereceği öncelikli alanları, tahmini destek alan ve miktarlarını 2010 yılı Çalışma Programında ortaya koymuştur.

Destek verilecek alanların belirlenmesinde birden çok sektörü içeren ve bunlar arasında yatay ilişkileri en iyi şekilde kuran temalar (bileşenler) ve bölgenin mekansal öncelikleri ile Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan gelişme eksenleri, yeni ulusal teşvik sistemi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile DPT arasında Kalkınma Ajanslarının verebileceği destek alanları konusunda yürütülen müzakereler ve TR62(Adana, Mersin) Bölge Planının temel amaçları esas alınmıştır. Ayrıca 2010 yılı Mali Destek Programları, Ajansın geçmiş dönem uygulama tecrübesi, ilgili taraflardan gelen talepler, görüşler ve geri beslemeler, bölgedeki ticaret ve sanayi odaları ve Kalkınma Kurulu’nun tavsiyeleri ışığında Yönetim Kurulunca kararlaştırılmış ve DPT tarafından onaylanmıştır.

2010 yılı Mali Destek Programları belgeleri için tıklayın..

 
2009 Yılı Mali Destek Programları

Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2009 yılı Mali Destek Programları kapsamında proje tekliflerinin kabulü 17 Mart 2010 tarihi itibari ile sona ermiştir.

2009 yılı Mali Destek Programları Kapsamında İlan Edilen Proje Teklif Çağrıları ile ilgili özet bilgi için tıklayınız. 

2009 yılı Mali Destek Programları ile ilgili Başvuru Rehberleri ve Ekleri için tıklayınız.

2009 yılı Mali Destek Programları Kapsamında Düzenlenen Bilgilendirme Toplantıları için tıklayınız.

2009 yılı Mali Destek Programları Kapsamında Düzenlenecek Proje Hazırlama Eğitimleri için tıklayınız.

2009 yılı Mali Destek Programları Görünürlük Rehberi için tıklayınız. 

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)-2009 için tıklayınız.

2009 yılı Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız.

2009 yılı mali destek programları uygulama süreci sona ermiştir. Programla ilgili uygulama sonuçları, 2008-2009 yılı mali destek programları değerlendirme raporunda yer almaktadır.

2008-2009 yılı mali destek programları değerlendirme raporu çin tıklayın..

2008 Yılı Mali Destek Programları

2008 yılı mali destek programları uygulama süreci sona ermiştir. Programla ilgili uygulama sonuçları, 2008-2009 yılı mali destek programları değerlendirme raporunda yer almaktadır.

2008-2009 yılı mali destek programları değerlendirme raporu çin tıklayın..

2008 yılı mali destek programı projeler tanıtım kataloğu için tıklayınız.

2008 yılı Mali Destek Programları kapsamında başvuru kabul süresi 25 Mart 2009 tarihinde sona ermiş olup teklif çağrısı ilan süreci ile değerlendirme sonuçlarının açıklanması süreci arasındaki dokümantasyona aşağıdan, desteklenmesine karar verilen ve destek sözleşmesi imzalanan projelerin uygulama süreci hakkında bilgi almak için izleme ve değerlendirme bölümünden ulaşabilirsiniz... 

İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı

(Referans Numarası: TR62-08-01)

Bu mali destek programının amacı, istihdam ve üretimde halihazırda öne çıkan sektörlerin geliştirilmesi, bölge imkanları ve küresel ekonomik koşullar göz önüne alındığında gelişme potansiyeli olan sektörlerde yapılabilecek yeni yatırımların desteklenmesidir.

Program Bütçesi

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için Ajans tarafından tahsis edilen toplam kaynak tutarı 11.000.000 YTL’dir.

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Asgari tutar: 20.000 YTL

Azami tutar: 400.000 YTL

Bu kapsamdaki projelere Ajans tarafından sağlanacak destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 40’ından fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacakır. Bütçenin kalan tutarı, eş-finansman olarak Başvuru Sahibi veya ortakları tarafından karşılanmalıdır. Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmez.

Kimler Başvurabilir?

Başvuru sahibinin:

Ø KOBİ olarak faaliyet gösteren[1] gerçek veya tüzel kişi olması,

Ø Başvuru sahibinin, Ajansın faaliyet gösterdiği TR62 (Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesinde kayıtlı olması veya merkezi ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması,

Ø Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi,

Ø Teklif çağrısı ilan tarihinden en az üç ay önce kurulmuş ve tescil edilmiş olması

gerekmektedir.

Proje Süresi

Azami proje süresi, 9 aydır.

Projenin Uygulanacağı Yer

Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği TR62 (Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nde gerçekleştirilmelidir.

Başvuru Sahibi Başına Teklif ve Destek Sayısı

Bu mali destek programı kapsamında, bir başvuru sahibi 2 ayrı proje başvurusunda bulunabilir ve her ikisinin de başarılı bulunması halinde sadece daha yüksek puan alan başvurusu için mali destek alabilir. Ayrıca bir KOBİ, mali destek sözleşmesinin imzalandığı tarihi müteakip bir takvim yılı süresince Çukurova Kalkınma Ajansı’ndan yeni bir mali destek alamaz.

Program Öncelikleri ve Örnek Proje Konuları

Bölgede istihdam ve üretimde öne çıkan sektörlerin geliştirilmesi;

Tarıma dayalı sanayi, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon, ağaç ürünleri sanayii, kimya, petrol ve plastik ürünleri sanayii, doğal taş ve toprak ürünleri sanayii, metal ve makine alt sektörlerinde mevcut kapasitelerin geliştirilmesi ve katma değeri yüksek ürün ve faaliyetlerle uluslararası rekabet edebilecek şekilde dönüşümlerinin sağlanması,

Ø Tarımsal ürünlerin işlenmesine yönelik projeler,

Ø Zeytin ve zeytinyağı işlenmesine yönelik projeler,

Ø Sera ve sulama malzemeleri üretimine yönelik projeler,

Ø Plastik kalıpçılık projeleri,

Ø Metal ürünleri muayene laboratuvarı projeleri,

Ø Mobilyada markalaşma ve tasarım projeleri,

Ø Mermer işlenmesine yönelik projeler,

Ø KOBİ’lerin kendi çalışanlarına yönelik atölye tipi aletli eğitim projeleri,

Ø KOBİ’lerin kendi çalışanlarına yönelik yenilikçilik, ihracat, tasarruf, rekabetçi ürün, yeni pazar, verimlilik, organizasyon yapısı eğitimi projeleri,

Ø KOBİ’lerin kendi çalışanlarına yönelik girişimcilik (iş planı hazırlama, satış, pazarlama) eğitimi projeleri,

Ø vb. projeler,

Tarım, hayvancılık ve kırsal kalkınma alanındaki faaliyet sürecinin işleme, paketleme, depolama, pazarlama ve nakliye aşamalarının modernize edilip geliştirilmesi, ürün kalitesinin ve üretim verimliliğinin artırılması,

Ø Gıda ve toprak tahlil laboratuvarı projeleri,

Ø Tarımsal ürünlerin (narenciye, çilek…) paketlenmesi ve depolanması projeleri,

Ø Soğuk hava deposu projeleri,

Ø Yem ve gübre üretimine yönelik projeler,

Ø Arıcılığa (üretim malzemeleri ve techizatları, paketleme vb.) yönelik projeler,

Ø Orman ürünleri işleme projeleri,

Ø Yöresel el sanatlarının üretim ve pazarlaması projeleri,

Ø vb. projeler,

Turizm kapasitesinin geliştirilmesi ve bölgedeki mevcut potansiyelin değerlendirilmesi,

Ø Yayla turizmine yönelik projeler,

Ø Ev pansiyonculuğuna yönelik projeler,

Ø vb. projeler,

Lojistik sektörünün kapasitesinin geliştirilmesi, hizmet kalitesinin ve verimliliğinin artırılması,

Ø Ambalajlama, paketleme ve depolama faaliyetlerinin geliştirilmesi ve modernizasyonu projeleri,

Ø KOBİ’lerin kendi çalışanlarına yönelik lojistik faaliyet alanları ve dış ticaret eğitimi projeleri,

Ø vb. projeler,

Bölge imkanları ve küresel ekonomik koşullar göz önüne alındığında gelişme potansiyeli olan sektörlerde yapılabilecek yeni yatırımların desteklenmesi,

Bölge için yenilikçi ve rekabetçi sanayi alt sektörlerinin (petrokimya, gemi inşa, alternatif/yenilenebilir enerji, vb.) geliştirilmesi,

Ø Petrokimya sanayiine yönelik projeler,

Ø Gemi inşa sanayiine yönelik projeler,

Ø Kaynak suyunun işlenmesine yönelik projeler,

Ø Modern yapı malzemeleri imalatına yönelik projeler,

Ø Bölgede ihtiyaç duyulan alanlarda (doğal gaz kaynakçılığı, su altı kaynakçılığı, vb.) KOBİ’lerin kendi ihtiyaçlarına yönelik ara eleman eğitimi projeleri,

Ø vb. projeler,

Tarımsal üretim süreçlerinin geliştirilmesi,

Ø Tarımda izlenebilirlik ve sertifikasyon projeleri,

Ø Entegre et, süt ve süt ürünleri tesisi projeleri,

Ø Kalite kontrol, tahlil ve test laboratuvarları kurulması projeleri,

Ø vb. projeler,

Alternatif turizm (yayla turizmi, macera turizmi, agro turizm, sağlık turizmi, deniz turizmi vb.) imkanlarının değerlendirilmesi,

Ø Sağlık turizmini geliştirmeye yönelik projeler,

Ø Ekoturizmi ve agro turizmi geliştirmeye yönelik projeler,

Ø Kıyı turizmi ve yat turizmini geliştirmeye yönelik projeler,

Ø vb. projeler,

Lojistik faaliyetlerin entegrasyonuna yönelik olarak kombine taşımacılığın geliştirlmesi,

Ø Demiryolu yük taşımacılığına yönelik projeler,

Ø Demiryolu-denizyolu-karayolu-havayolu entegrasyonunu kapsayacak projeler,

Ø Lojistik faaliyetlerin zincir halinde verilmesini sağlayacak projeler

Ø vb. projeler,

öncelikli olarak desteklenecektir.

* Yukarıdaki proje türleri listesi yalnızca örnek olarak verilmiştir ve proje türleri bunlarla sınırlı değildir.

[1] 18 Kasım 2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında KOBİ tanımı: “İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu yirmibeş milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan ve mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ve kısaca "KOBİ" olarak adlandırılan ekonomik birimler.”

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı 

(Referans Numarası: TR62-08-02)

Bu mali destek programının amacı, sosyo-kültürel ortamın iyileştirilmesi, işgücü niteliğinin artırılması, çevresel ve kültürel değerlerin koruma-kullanma dengesinin sağlanması, bölgenin kaynak ve imkanlarının araştırılması ve tanıtılmasıdır.

Program Bütçesi

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için Ajans tarafından tahsis edilen toplam kaynak tutarı 2.000.000 YTL’dir.

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Asgari tutar: 20.000 YTL

Azami tutar: 100.000 YTL

Bu kapsamdaki projelere Ajans tarafından sağlanacak destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 75’inden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacakır. Bütçenin kalan tutarı, eş-finansman olarak Başvuru Sahibi veya ortakları tarafından karşılanmalıdır. Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmez.

Kimler Başvurabilir?

Başvuru sahibinin:

Ø Tüzel kişilik olması,

Ø Proje konusunun, proje sunan kurum / kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması,

Ø Başvuru sahibinin, Ajansın faaliyet gösterdiği TR62 (Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesinde kayıtlı olması veya merkezi ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması,

Ø Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi,

Ø Teklif çağrısı ilan tarihinden en az üç ay önce kurulmuş ve tescil edilmiş olması

koşullarının tamamını sağlamasının yanında, aşağıdaki niteliklerden birini haiz olması gerekmektedir:

Ø Kamu kurum ve kuruluşları,

Ø Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Köyler ile 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan mahallî idare birlikleri,

Ø Sivil tüzel kişiliklerden birisi olması (odalar, borsalar, iş destek merkezleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, çiftçi birlikleri, tarımsal üretici birlikleri, vakıflar, dernekler, işçi ve işveren sendikaları vb.),

Ø Mesleki okullar,

Ø Üniversiteler,

Ø Kamu kurumlarına bağlı olmayan Özerk Araştırma Enstitüleri,

Ø Tarımsal amaçlı kooperatifler.

Proje Süresi

Azami proje süresi, 9 aydır.

Projenin Uygulanacağı Yer

Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği TR62 (Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nde gerçekleştirilmelidir.

Başvuru Sahibi Başına Teklif ve Destek Sayısı

Aynı takvim yılı içerisinde yapılacak proje teklif çağrıları kapsamında bir başvuru sahibi, Çukurova Kalkınma Ajansı’na en fazla dört projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve Çukurova Kalkınma Ajansı bunlardan en fazla iki tanesine mali destek sağlayabilir. Bir Başvuru Sahibinin, destek almaya uygun ikiden fazla teklif sunması halinde; destek, değerlendirme sürecinde en yüksek puanı alan iki projesine verilir.

Program Öncelikleri ve Örnek Proje Konuları

Sosyo-kültürel ortamın iyileştirilmesi;

Sosyal bütünleşme ve dayanışmanın artırılması, hoşgörü, sosyal diyalog ve ortaklık kültürünün geliştirilmesi,

Ø Kentlilik kültürünü geliştirecek bilinçlendirme projeleri,

Ø Turizm bilincinin yaratılmasına ve geliştirilmesine yönelik projeler,

Ø Yaşam boyu eğitim ve spor projeleri,

Ø vb. projeler,

Dezavantajlı grupların sosyal ve kültürel uyum sorunlarının azaltılması,

Ø Engellilere yönelik projeler,

Ø Kadınlara yönelik projeler,

Ø Çocuklara yönelik projeler,

Ø Yaşlılara yönelik projeler,

Ø Gezici sağlık projeleri,

Ø v.b. projeler,

İşgücü niteliğinin artırılması;

Rekabetçi bir ekonomi ve bilgi toplumunun gerektirdiği doğrultuda nitelikli işgücünün yetiştirilmesi,

Ø Bölgede ihtiyaç duyulan alanlarda (doğal gaz kaynakçılığı, su altı kaynakçılığı, vb.) ara eleman eğitimi projeleri,

Ø Girişimcilik (iş planı hazırlama, satış, pazarlama, vb.) eğitimi projeleri,

Ø KOBİ’lere yönelik yenilikçilik, ihracat, tasarruf, rekabetçi ürün, yeni pazar, verimlilik, organizasyon yapısı eğitimi projeleri,

Ø Atölye tipi aletli eğitim projeleri,

Ø Çiftçilerin bilinçlendirilmesine (üretim teknikleri ve becerileri, yeni ürün, nöbetleşe ekim, organik tarım, modern seracılık vb.) yönelik projeler,

Ø vb. projeler,

Çevresel ve kültürel değerlerin koruma-kullanma dengesinin sağlanması;

Bölgenin çevresel değerlerinin korunmasına yönelik araştırmalar yapılması,

Ø Geri dönüşüme yönelik projeler,

Ø Yenilenebilir enerji projeleri,

Ø Su havzalarının korunmasına yönelik projeler,

Ø Sürdürülebilir su ve toprak kullanımına yönelik projeler,

Ø İklim değişikliğine yönelik projeler,

Ø vb. projeler

Bölgenin kültürel zenginliğinin ve turizm imkanlarının araştırılması, tanıtılması ve korunarak gelecek kuşaklara aktarılması,

Ø Yöresel ürünlerin araştırılması ve tanıtılmasına yönelik projeler,

Ø Kültürel mirasın korunması ve restorasyonu projeleri,

Ø Çeşitli turizm imkanlarının araştırılması (yayla turizmi, macera turizmi, agro turizm, sağlık turizmi, deniz turizmi vb.) tanıtılması,

Ø Bölgede ulusal ve uluslararası spor ve kültür organizasyonlarının gerçekleştirilmesine yönelik projeler,

Ø vb. projeler

Bölgenin kaynak ve imkanlarının araştırılması ve tanıtılması,

Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının araştırılması, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması,

Ø Planlı tarıma (envanter çıkarılması, pazar araştırmaları, vb.) yönelik projeler,

Ø Sanayi tesisleri envanter projeleri,

Ø Bölgenin sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin ve genetik kaynakların araştırılması, korunması, değerlendirilmesi ve bunlara ekonomik değer kazandırılmasına yönelik projeler,

Ø v.b. projeler

öncelikli olarak desteklenecektir.

* Yukarıdaki proje türleri listesi yalnızca örnek olarak verilmiştir ve proje türleri bunlarla sınırlı değildir. 

Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Mali Destek Programı

(Referans Numarası: TR62-08-03)

Bu mali destek programının amacı bölgenin rekabet gücünü artırmaya, iş ve yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik küçük ölçekli altyapı projelerini desteklemektir.

Program Bütçesi

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için Ajans tarafından tahsis edilen toplam kaynak tutarı 4.000.000 YTL’dir.

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Asgari tutar: 25.000 YTL

Azami tutar: 600.000 YTL

Bu kapsamdaki projelere Ajans tarafından sağlanacak destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 50’sinden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacakır. Bütçenin kalan tutarı, eş-finansman olarak Başvuru Sahibi veya ortakları tarafından karşılanmalıdır. Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmez.

Kimler Başvurabilir?

Bu mali destek programı kapsamında TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi dahilindeki İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler proje başvurusunda bulunabilirler.

Proje Süresi

Azami proje süresi, 18 aydır.Projenin Uygulanacağı Yer

Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği TR62 (Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nde gerçekleştirilmelidir.

Başvuru Sahibi başına teklif ve destek sayısı

Aynı takvim yılı içerisinde yapılacak proje teklif çağrıları kapsamında bir başvuru sahibi, Çukurova Kalkınma Ajansı’na en fazla dört projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve Çukurova Kalkınma Ajansı bunlardan en fazla iki tanesine mali destek sağlayabilir. Bir Başvuru Sahibinin, destek almaya uygun ikiden fazla teklif sunması halinde; destek, değerlendirme sürecinde en yüksek puanı alan iki projesine verilir.

Program Öncelikleri ve Örnek Proje Konuları

Rekabet gücünün artırılması ve iş koşullarının iyileştirilmesi;

Bölge ekonomisinin gelişmesi bakımından önem taşıyan küçük ölçekli altyapı projeleri,

Ø Sektörel ihtisas bölgelerinin (tarımsal ihtisas bölgesi, lojistik merkezi, organize sanayi bölgesi, vb.) oluşturulmasına, iyileştirilmesi ve rehabilitasyonuna katkı sağlayacak altyapı projeleri,

Ø Kalite kontrol, tahlil ve test laboratuvarları kurulması projeleri,

Ø Turizmle ilgili küçük ölçekli altyapı projeleri,

Ø vb. projeler,

KOBİ’lerin ve tarımsal işletmelerin ortak üretim, ticaret ve hizmet altyapısını destekleyici küçük ölçekli altyapının geliştirilmesi,

Ø Sanayi siteleri çevre düzenlemesi ve altyapı projeleri,

Ø Modern sulama projeleri,

Ø Endüstriyel ve tarımsal katı atık yönetimine yönelik projeler,

Ø vb. projeler,

Yaşam koşullarının iyileştirilmesi;

Çevresel sorunların sürdürülebilir bir yaklaşımla çözülmesi ve çevresel-kentsel kalitenin artırılması,

Ø Evsel katı atık yönetimine yönelik projeler,

Ø Erozyonun önlenmesine yönelik projeler,

Ø İçme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon projeleri,

Ø Kirliliğin (hava, gürültü ve su kirliliği) azaltılmasına yönelik projeler,

Ø Halk sağlığına yönelik projeler,

Ø vb. projeler,

Kamu kurum ve kuruluşlarının ve yerel yönetimlerin teknik altyapılarının geliştirilerek hizmet kalitesinin artırılması,

Ø Bilişim altyapısının geliştirilmesi projeleri,

Ø Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) projeleri,

Ø Kentsel ulaşıma yönelik projeler,

Ø vb. projeler,

öncelikli olarak desteklenecektir.

* Yukarıdaki proje türleri listesi yalnızca örnek olarak verilmiştir ve proje türleri bunlarla sınırlı değildir. 

Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı

(Referans Numarası: TR62-08-04)

Bu mali destek programının amacı kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak gelir getirici faaliyetlerin bölge içerisinde sosyal ve coğrafi olarak yaygınlaştırılmasıdır.

Program Bütçesi

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için Ajans tarafından tahsis edilen toplam kaynak tutarı 2.00.000 YTL’dir.

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Asgari tutar: 20.000 YTL

Azami tutar: 200.000 YTL

Bu kapsamdaki projelere Ajans tarafından sağlanacak destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 75’inden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacakır. Bütçenin kalan tutarı, eş-finansman olarak Başvuru Sahibi veya ortakları tarafından karşılanmalıdır. Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmez.

Kimler Başvurabilir?

Başvuru sahibinin:

· Tüzel kişilik olması,

· Proje konusunun, proje sunan kurum / kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması,

· Başvuru sahibinin, Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 bölgesinde (TR62 (Adana, Mersin)) kayıtlı olması veya merkezi ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması,

· Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi,

· Teklif çağrısı ilan tarihinden en az üç ay önce kurulmuş ve tescil edilmiş olması

koşullarının tamamını sağlaması yanısıra, aşağıdaki niteliklerden birini haiz olması gerekmektedir:

· Kamu kurum ve kuruluşları,

· Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Köyler ile 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan mahallî idare birlikleri,

· Sivil tüzel kişiliklerden birisi olması (odalar, borsalar, iş destek merkezleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, çiftçi birlikleri, tarımsal üretici birlikleri, vakıflar, dernekler, işçi ve işveren sendikaları vb.),

· Mesleki okullar,

· Üniversiteler,

· Kamu kurumlarına bağlı olmayan Özerk Araştırma Enstitüleri,

Tarımsal amaçlı kooperatifler.

Proje Süresi

Azami proje süresi, 9 aydır.

Projenin Uygulanacağı Yer

Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği TR62 (Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nde gerçekleştirilmelidir.

Başvuru Sahibi başına teklif ve destek sayısı

Aynı takvim yılı içerisinde yapılacak proje teklif çağrıları kapsamında bir başvuru sahibi, Çukurova Kalkınma Ajansı’na en fazla dört projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve Çukurova Kalkınma Ajansı bunlardan en fazla iki tanesine mali destek sağlayabilir. Bir Başvuru Sahibinin, destek almaya uygun ikiden fazla teklif sunması halinde; destek, değerlendirme sürecinde en yüksek puanı alan iki projesine verilir.

Program Öncelikleri ve Örnek Proje Konuları

Kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak gelir getirici faaliyetlerin bölge içerisinde sosyal ve coğrafi olarak yaygınlaştırılması,

Geniş toplum kesimlerinin üretim faaliyetlerine katılımlarının sağlanması ve kırsal alanda gerçekleştirilen ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi için,

Ø Yayla turizmini, ekoturizmi ve agro turizmi geliştirmeye yönelik projeler,

Ø Ev pansiyonculuğuna yönelik projeler,

Ø Tarımsal ürünlerin (narenciye, çilek…) paketlenmesi ve depolanması projeleri,

Ø Soğuk hava deposu projeleri,

Ø Yem ve gübre üretimine yönelik projeler,

Ø Arıcılığa (üretim malzeme ve teçhizatları, paketleme vb.) yönelik projeler,

Ø Entegre süt ve süt ürünleri tesisi projeleri,

Ø Orman ürünleri işleme projeleri,

Ø Yöresel el sanatlarının üretim ve pazarlaması projeleri,

Ø Yüksek teknolojili seracılığın yaygınlaştırılmasına yönelik projeler,

Ø Zeytin ve zeytinyağı işlenmesine yönelik projeler,

Ø Meyve, sebze işlemeye (narenciye, nar, çilek, muz, kiraz, erik, dut v.s.) yönelik projeler

Ø vb. projeler

öncelikli olarak desteklenecektir.

* Yukarıdaki proje türleri listesi yalnızca örnek olarak verilmiştir ve proje türleri bunlarla sınırlı değildir.

İndirilebilir Belgeler 

Bilgilendirme Toplantıları 

8 ve 16 Ocak 2009 tarihleri arasında, Çukurova Kalkınma Ajansı uzmanlarınca TR62 (Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi dahilindeki bütün ilçe merkezlerinde birer tane ve Adana ve Mersin il merkezlerinde iki adet olmak üzere yürütülmekte olan Mali Destek Programları hakkında Bilgilendirme Toplantıları düzenlenmiştir.

Bu toplantılar genel katılıma açık olarak yapılmış, soru-cevap bölümü ile karşılıklı etkileşim sağlanmıştır.

Burada katılımcılara, Mali Destek Programları hakkında genel bilgiler (kimler başvurabilir, hangi tutar ve oranda mali destek talep edilebilir, hangi faaliyet ve maliyet unsurları projelere dahil edilebilir, süreç ne şekilde işleyecektir vb.) verilmiştir.

Bu toplantılarda katılımcıların genel bir fikir sahibi olması hedeflenmiştir.

Eğitim Toplantıları

Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları ile ilgili olarak ek Proje Eğitimleri düzenlenecektir. Bu eğitimler Adana ve Mersin il merkezlerinde ve Tufanbeyli ilçe merkezinde, 16 Şubat 2009 – 21 Şubat 2009 tarihleri arasında, sitemizden duyurulacak kesin tarih ve yerlerde yapılacaktır.

Eğitimlerin süresi 3 tam gün olup eğitim konuları aşağıdaki gibidir;

· Temel Başvuru Koşulları

· Proje Döngüsü

· Başvuru Formu’nun doldurulması

· Mantıksal Çerçeve’nin doldurulması

· Bütçelendirme

Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Desteklerine başvurmak için bu eğitimlere katılmak mecburi değildir, aynı şekilde eğitime katılanların Mali Desteklere başvurma zorunluluğu yoktur. Fakat proje kabiliyetinin artması açısından bu eğitimler oldukça faydalıdır. Eğitim sonunda sertifika yahut katılım belgesi verilmeyecektir.

Bu katılımlar ücretsizdir fakat katılım için ön kayıt yaptırmak mecburidir. Bu yıl içerisindeki eğitimlerimize katılmış ve/veya kayıt yaptırdığı halde mazeretsiz olarak eğitime katılmamış kişiler eğitime başvuramazlar. Ön kayıt için son tarih ve saat 12 Şubat 2009 Perşembe saat 12:00 şeklindedir. Bu tarihten sonra yapılan ön kayıtlar dikkate alınmayacaktır.

Katılımcı listeleri, kesin eğitim tarihleri ve eğitim yerleri 13 Şubat Cuma günü saat 15:00’de web sitemizde ilan edilecek, ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Çukurova Kalkınma Ajansı’nın yürütmekte olduğu 2008 yılı Mali Destek Programları kapsamında Sıkça Sorulan Sorular bölümüne yeni soru kabul etme süremiz 05-03-2009 tarihi itibarıyle sona ermiş bulunmaktadır.
Bugüne kadar yayınlanan bütün cevaplar tek dosya halinde birleştirilmiştir.

Görünürlük Rehberi 

2008 yılı Değerlendirme Sonuçları

Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2008 yılı Mali Destek Programları kapsamında başvurusu yapılan projelerin mali ve teknik incelenmeleri tamamlanmış ve değerlendirme sonuçları 10 Haziran 2009 Çarşamba günü Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ’ın da katıldığı bir toplantıda kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Toplantı ile ilgili basın bildirisi için tıklayınız...

Değerlendirme sonuçları için tıklayınız....

Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve asil listede yer almaya hak kazanan projeleri harita üzerinde görmek için tıklayınız...

2008 yılı Mali Destek Programları değerlendirme sonuçlarının ilan edilmesinden sonra destek almaya hak kazanan, yedek listede yer alan, destek alamayan ve mali ve teknik inceleme aşamasına geçemeyen projelerin başvuru sahiplerine yönelik önemli duyuru

2008 Yılı Mali Destek Programları Değerlendirme Sonuçları ile İlgili Önemli Duyuru

Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından yürütlmekte olan 2008 Yılı Mali Destek Programları kapsmında başvurusu yapılan projelerin değerlendirme sürecinde sona gelinmiş ve değerlendirme sonuçları 10 Haziran 2009 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ’ın da katıldığı bir törenle kamuoyuna ilan edilmiştir.

Listede Yer Almayan Projeler

Sayfamızda yayınlanan proje listesi ön inceleme sonrasında başarılı olup mali ve teknik incelemeye tabi tutulan projeleri kapsamaktadır. Ön inceleme esnasında idari ve uygunluk denetiminden geçemeyen projeler bu listede yer almamakta olup bu projelerin başvuru sahiplerine Nisan 2009 içerisinde durumlarını izah eden yazılı bir bildirim ulaştırılmıştır.

Asil ve Yedek Listede Yer Alan Projeler

Asil liste içerisinde yer alan projeler, değerlendirme süreci sonuçlarına istinaden Yönetim Kurulumuzca desteklenmesine onay verilen projelerdir. Bu projelerin başvuru sahiplerine kısa bir süre içerisinde yazılı bir tebligat gönderilerek bu yazının başvuru sahibince tebellüğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde sözleşme imzalamak üzere Ajansa davet edileceklerdir. 

Başvuru Sahiplerinin bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvurmaması halinde destek kararı iptal edilecektir. Bunların yerine, öngörülen toplam destek bütçesi ile sınırlı olmak koşuluyla yedek listede yer alan Başvuru Sahipleri sözleşme imzalamak üzere en yüksek puanlı projeden başlamak üzere sözleşme imzalamaya davet edileceklerdir. Yedek listeden davet usulü bakımından da yukarıdaki hükümler aynen uygulanacaktır.

Desteklenmeyecek Projeler Listesinde Yer Alan Projeler

Desteklenmeyecek Projeler Listesi’nde yer alan projelerin Başvuru Sahiplerine desteklenememe gerekçeleri ve projenin önümüzdeki muhtemel programlar kapsamında başvurusunun yapılarak başarılı olabilmesini temin amacıyla gözlenen eksikliklerin de belirtildiği bir yazılı tebligat gönderilecektir.

Geç Teslim Edilen Projeler

2008 yılı Mali Destek Programları kapsamında 25 Mart 2009 tarihi saat 17:00’de sona ermiş olan son başvuru tarihinden sonra yapılan proje başvuruları ile ilgili olarak Başvuru Rehberlerinin “2.4.1. Bildirimin İçeriği” bölümü gereğince yazılı bildirimde bulunacaktır.

Başvuru Sahiplerinin, 2008 Yılı Mali Destek Programları Değerlendirme Sonuçları ile ilgili olarak muhtemel sorular veya danışılacak hususlar ile ilgili olarak yazılı tebligatların kendilerine ulaşmasına kadar beklemelerini ve bu süre zarfında Ajanstan ilave bilgi almak konusunda ısrarcı olmamalarını önemle hatırlatırız.

Teknik Destek Programları
Üreten Şehirler Temiz Üretim Tematik Teknik Destek Programı Başvuru Rehberi

Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından, Üreten Şehirler Programı kapsamında Adana Hacı Sabancı OSB ve Mersin-Tarsus OSB’de tekstil, gıda, metal ve makine sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara yönelik uygulanmak üzere Tematik Teknik Destek Programı ilan edilmiştir.

Program kapsamında firmaların temiz üretim standartlarını sağlamalarına yönelik kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlerine teknik danışmanlık desteği sağlanacaktır. Temiz Üretim Tematik Teknik Destek Programının öncelik alanı işletmelerin Temiz Üretim Etüt çalışmasının ve gerekli görülen işletmeler için etüde ek olarak Karbon Ayak İzi Ölçüm çalışmalarının gerçekleştirilmesidir.

Program için tahsis edilen kaynak 5.000.000 TL’dir. Her bir tematik teknik desteğin Ajansa toplam maliyeti (KDV Dâhil) 200.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

Söz konusu programa ilişkin başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden alınacaktır. Programa yıl boyunca başvuru yapılabilecek olup programın kapanış tarihi 22 Aralık 2023 saat 23.59’dur. Program detaylarına aşağıdaki başvuru rehberinden ulaşılabilmektedir.

Üreten Şehirler Teknik Destek Programı Başarılı Listesi aşağıda yer almaktadır.

2023 Yılı Teknik Destek Programı

2023 Yılı Teknik Destek Programının amacı, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sorun ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme ve danışmanlık sağlama gibi konularda destek sağlamak olup program kapsamında dört temel öncelik belirlenmiştir.

Proje başvuruları hazırlanırken, proje konusuna uygun olan öncelik seçilmeli ve ilgili öncelik ile ilişkilendirme yapılmalıdır.

Program kapsamındaki öncelikler aşağıdaki gibi olup 06 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesine yönelik başvurular öncelikli olarak değerlendirilecektir:

Öncelik I: Bölgede turizm odaklı kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi

Öncelik II: Bölgede girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi

Öncelik III: Bölgede imalat sanayinde katma değerin artırılması ve rekabet üstünlüğünün sağlanmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi

Öncelik IV: Başta genç istihdam imkânlarını artırmak olmak üzere, bölgede yerel kalkınma fırsatlarının geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi

2.000.000 TL kaynak tahsis edilen program kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşları, Mahalli İdareler ve Mahalli İdare Birlikleri, Üniversiteler, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri, Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Serbest Bölge İşleticileri ve İş Geliştirme Merkezleri ile Birlik ve Kooperatifler uygun başvuru sahibi olup bir başvuru sahibi, bir takvim yılı içerisinde en fazla dört başvuruda bulunabilir ve en fazla iki proje için teknik destek alabilir.

2023 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı

2023 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programının amacı, TR62 Bölgesi’nde imalat sanayinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin rekabet güçlerini korumaları ve yükseltmeleri için verimliliklerini en üst seviyeye çıkarmaları, yalın üretim tekniklerini kullanarak etkin üretim yapmalarıdır.

Program kapsamında tek öncelik bulunmakta olup aşağıdaki gibidir.

Öncelik: Yalın Üretim Danışmanlığı

Sürekli değer akış ve yönetiminin sağlanarak israfların önüne geçilmesi, sistematik iyileşme sürecinin elde edilmesi, rekabet ortamındaki değişime ayak uyduracak çevikliğe ve işgücünü etkin kullanacak vizyona sahip olunması için işletmelere yönelik yalın üretim danışmanlığının sağlanmasıdır.

1.500.000 TL kaynak tahsis edilen program kapsamında KOBİ’ler uygun başvuru sahibi olup her bir teknik destek için 100.000 TL (KDV Dâhil) destek verilmektedir. Daha önce Ajanstan Yalın Üretim Yönetim Danışmanlığı Teknik Desteği alanlar bu programdan tekrar destek alamamaktadırlar.

2023 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı Başarılı Listeler aşağıda yer almaktadır.

2022 Yılı Teknik Destek Programı

2022 Yılı Teknik Destek Programının amacı, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sorun ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme ve danışmanlık sağlama gibi konularda destek sağlamak olup program kapsamında dört temel öncelik belirlenmiştir.

Proje başvuruları hazırlanırken, proje konusuna uygun olan öncelik seçilmeli ve ilgili öncelik ile ilişkilendirme yapılmalıdır. Program kapsamındaki öncelikler aşağıdaki gibidir:

Öncelik I: Bölgede turizm odaklı kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi

Öncelik II: Bölgede girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi

Öncelik III: Bölgede imalat sanayinde katma değerin artırılması ve rekabet üstünlüğünün sağlanmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi

Öncelik IV: Başta genç istihdam imkânlarını artırmak olmak üzere, bölgede yerel kalkınma fırsatlarının geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi

1.000.000 TL kaynak tahsis edilen program kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşları, Mahalli İdareler ve Mahalli İdare Birlikleri, Üniversiteler, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri, Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Serbest Bölge İşleticileri ve İş Geliştirme Merkezleri ile Birlik ve Kooperatifler uygun başvuru sahibi olup bir başvuru sahibi, bir takvim yılı içerisinde en fazla dört başvuruda bulunabilir ve en fazla iki proje için teknik destek alabilir.

2021 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

2021 Yılı Teknik Destek Programının amacı, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sorun ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamak olup program kapsamında üç temel öncelik belirlenmiştir. Proje başvuruları hazırlanırken, proje konusuna uygun olan öncelik seçilmeli ve ilgili öncelik ile ilişkilendirme yapılmalıdır. Program kapsamındaki öncelikler aşağıdaki gibidir:

Öncelik I: Bölgede turizm odaklı kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi

Öncelik II: Bölgede girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi

Öncelik III: Bölgede yerel kalkınma fırsatlarının geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi

1.500.000 TL kaynak tahsis edilen program kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşları, Mahalli İdareler ve Mahalli İdare Birlikleri, Üniversiteler, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri, Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Serbest Bölge İşleticileri ve İş Geliştirme Merkezleri ile Birlik ve Kooperatifler uygun başvuru sahibi olup bir başvuru sahibi, bir takvim yılı içerisinde en fazla dört başvuruda bulunabilir ve en fazla iki proje için teknik destek alabilir.

2020 YILI YÖNETİM DANIŞMANLIĞI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

2020 yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı (KOBİ'ler için) rehberi aşağıdadır. 

2020 yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı (Eylül- Ekim) kazananlar listesi aşağıdadır.

2020 yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında Kasım-Aralık döneminde yapılan 22 başvurunun değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, destek almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir. 2020 yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı başarılı proje listesi aşağıdadır.

2020 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

2020 yılı Teknik Destek Programı açıklanmıştır. Başvuru rehberi aşağıdadır.

2020 yılı Teknik Destek Programı (Eylül- Ekim) kazananlar listesi aşağıdadır.

2020 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Kasım-Aralık döneminde yapılan 24 başvurunun değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, destek almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir. 2020 yılı Teknik Destek Programı başarılı proje listesi aşağıdadır.

2019 Yılı Teknik Destek Rehber

2019 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Mart-Nisan döneminde yapılan 39 başvurunun değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir.

2. Dönem (Mart-Nisan) Desteklenmeye Hak Kazanan Proje Listesi 

2019 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Mayıs-Haziran döneminde yapılan 17 başvurunun değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir.

3. Dönem (Mayıs- Haziran) Desteklenmeye Hak Kazanan Proje Listesi 

2019 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Temmuz-Ağustos döneminde yapılan 19 başvurunun değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir.

4. Dönem (Temmuz- Ağustos) Desteklenmeye Hak Kazanan Proje Listesi

 

2019 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Eylül-Ekim döneminde yapılan 20 başvurunun değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir.

5. Dönem (Eylül-Ekim) Desteklenmeye Hak Kazanan Proje Listesi aşağıdadır.

 

2019 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Kasım-Aralık döneminde yapılan 33 başvurunun değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir.

 

6. Dönem (Kasım-Aralık) Desteklenmeye Hak Kazanan Proje Listesi aşağıdadır.


 

2018 Yılı Teknik Destek Programları

Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2018 yılı Teknik Destek Programı başvuruları başlamıştır.

Program hakkında detaylı bilgi

2018 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Eylül-Ekim döneminde yapılan 33 başvurunun değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir.

4. Dönem (Temmuz-Ağustos) Desteklenmeye Hak Kazanan Proje Listesi 

5. Dönem (Eylül-Ekim) Desteklenmeye Hak Kazanan Proje Listesi 

6. Dönem (Kasım- Aralık) Desteklenmeye Hak Kazanan Proje Listesi 


Fizibilite Destek Programları
2023 Yılı Fizibilite Destek Programı

Ajans, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek vermektedir.

2023 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında dört temel öncelik belirlenmiştir. Proje başvuruları hazırlanırken, proje konusuna uygun olan öncelik seçilmeli ve ilgili öncelik ile ilişkilendirme yapılmalıdır.

Program kapsamındaki öncelikler aşağıdaki gibi olup 06 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesine yönelik başvurular öncelikli olarak değerlendirilecektir:

Öncelik I: Bölgenin turizm kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarının desteklenmesi

Öncelik II: Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarının desteklenmesi

Öncelik III: Bölgenin imalat sanayinde katma değerin artırılması ve rekabet üstünlüğünün sağlanmasına yönelik yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarının desteklenmesi

Öncelik IV: Bölgesel kalkınma öncelikleri ve ortaya çıkan fırsatlar doğrultusunda Çukurova Bölgesinin ekonomik, sosyal ve çevresel açılardan rekabet gücünün artırılmasına yönelik olan, diğer üç öncelik kapsamında değerlendirilemeyen yatırım projelerine yönelik fizibilite çalışmalarının desteklenmesi

2.000.000 TL kaynak tahsis edilen program kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşları, Mahalli İdareler ve Mahalli İdare Birlikleri, Üniversiteler, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri, Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Serbest Bölge İşleticileri ve İş Geliştirme Merkezleri ile Birlik ve Kooperatifler uygun başvuru sahibi olup bir başvuru sahibi, bir takvim yılı içerisinde Fizibilite Desteği için en fazla dört başvuruda bulunabilir ve bu takvim yılında en fazla iki proje için mali destek alabilir.

Programa yıl boyunca başvuru yapılabilecek olup programın kapanış tarihi 22.12.2023 saat 23:59’dur.

2022 Yılı Fizibilite Desteği Programı

Ajans, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek vermektedir.

2022 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında dört temel öncelik belirlenmiştir. Proje başvuruları hazırlanırken, proje konusuna uygun olan öncelik seçilmeli ve ilgili öncelik ile ilişkilendirme yapılmalıdır.

Program kapsamındaki öncelikler aşağıdaki gibidir:

Öncelik I: Bölgenin turizm kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarının desteklenmesi

Öncelik II: Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarının desteklenmesi

Öncelik III: Bölgenin imalat sanayinde katma değerin artırılması ve rekabet üstünlüğünün sağlanmasına yönelik yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarının desteklenmesi

Öncelik IV: Bölgesel kalkınma öncelikleri ve ortaya çıkan fırsatlar doğrultusunda Çukurova Bölgesinin ekonomik, sosyal ve çevresel açılardan rekabet gücünün artırılmasına yönelik olan, diğer üç öncelik kapsamında değerlendirilemeyen yatırım projelerine yönelik fizibilite çalışmalarının desteklenmesi

 

2.000.000 TL kaynak tahsis edilen program kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşları, Mahalli İdareler ve Mahalli İdare Birlikleri, Üniversiteler, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri, Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Serbest Bölge İşleticileri ve İş Geliştirme Merkezleri ile Birlik ve Kooperatifler uygun başvuru sahibi olup bir başvuru sahibi, bir takvim yılı içerisinde Fizibilite Desteği için en fazla dört başvuruda bulunabilir ve bu takvim yılında en fazla iki proje için mali destek alabilir.

Programa yıl boyunca başvuru yapılabilecek olup programın kapanış tarihi 23.12.2022 saat 23:59’dur.

2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı

Ajans, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek vermektedir.

2021 yılı Fizibilite Desteği kapsamında dört temel öncelik belirlenmiştir. Proje başvuruları hazırlanırken, proje konusuna uygun olan öncelik seçilmeli ve ilgili öncelik ile ilişkilendirme yapılmalıdır. Program kapsamındaki öncelikler aşağıdaki gibidir:

Öncelik I: Bölgenin turizm odaklı yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarının desteklenmesi

Öncelik II: Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarının desteklenmesi

Öncelik III: Bölgenin imalat sanayinde katma değerin artırılması ve rekabet üstünlüğünün sağlanmasına yönelik yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarının desteklenmesi

Öncelik IV: Bölgesel kalkınma öncelikleri ve ortaya çıkan fırsatlar doğrultusunda Çukurova Bölgesinin ekonomik, sosyal ve çevresel açılardan rekabet gücünün artırılmasına yönelik olan, diğer üç öncelik kapsamında değerlendirilemeyen yatırım projelerine yönelik fizibilite çalışmalarının desteklenmesi

3.500.000 TL kaynak tahsis edilen program kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşları, Mahalli İdareler ve Mahalli İdare Birlikleri, Üniversiteler, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri, Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Serbest Bölge İşleticileri ve İş Geliştirme Merkezleri ile Birlik ve Kooperatifler uygun başvuru sahibi olup bir başvuru sahibi, bir takvim yılı içerisinde Fizibilite Desteği için en fazla dört başvuruda bulunabilir ve bu takvim yılında en fazla iki proje için mali destek alabilir.

Programa başvuru yapabilmek için nihai tarih 24.12.2021 Saat 23:59’dur.

2019 yılı Fizibilite Destek Programı

Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2019 yılı Fizibilite Destek Programı başvuruları başlamıştır

2018 Yılı Fizibilite Destek Programları

Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından yürütülecek olan 2018 yılı Fizibilite Destek Programı başvuruları başlamıştır.

Program hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Çukurova Kalkınma Ajansı 2018 yılı Fizibilite Destek Programı kapsamında 20 adet başvuru alınmış olup 4 adet başvuru destek almaya hak kazanmıştır. Destek almaya hak kazananların listesine ulaşmak için tıklayınız.