Bizi Sosyal Medyada Takip Edin !

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Çukurova Kalkınma Ajansı’nın karar organı olan Yönetim Kurulu, Mersin Valisi başkanlığında, Adana Valisi, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı’ndan oluşur. Özel sektör, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, yerel yönetimler ve üniversite temsilcilerinden oluşan Kalkınma Kurulu ise Ajansın danışma organıdır. 19 Ağustos 2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile tek ilden oluşan düzey 2 bölgeleri dışındaki bölgelerde kalkınma kurulları üyelerinin görevleri sona ermiş olup, kurulların yeniden oluşturulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Ajansın icra organı ise Ajans bünyesindeki farklı çalışma birimlerinin yönetimini sağlayan Genel Sekreterliktir. Genel Sekreterliğe bağlı olarak çalışmalarını yürüten dört çalışma birimi, iki yatırım destek ofisi ve bir hukuk müşaviri bulunmakta olup, 23 uzman ve 7 destek personeli görev yapmaktadır.    

YÖNETİM KURULU +

Yönetim kurulu, tek ilden oluşan bölgelerde vali, büyükşehir belediye başkanı, ajans genel sekreteri, sanayi odası başkanı, ticaret odası başkanı ile kalkınma kurulu tarafından özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşlarından seçilecek üç temsilciden; birden fazla ilden oluşan bölgelerde il valileri, büyükşehir belediye başkanları veya büyükşehir olmayan illerde il merkez belediye başkanları, ajans genel sekreteri, büyükşehir olmayan illerin il genel meclisi başkanları ve ticaret ve sanayi odası başkanlarından oluşur. Birden fazla ilden oluşan bölgelerdeki illerde; ticaret ve sanayi odalarının ayrı ayrı kurulmuş bulunması halinde ticaret ve sanayi odası başkanlarının ikisi de kurumlarını temsil ederler. Üyeler toplantılara bizzat katılmak zorunda olup vekil ile temsil edilemezler.

 • Ali Hamza PEHLİVAN
 • Mersin Valisi
 • Yönetim Kurulu Başkanı
 • Yavuz Selim KÖŞGER
 • Adana Valisi
 • Yönetim Kurulu Başkan Vekili
 • Zeydan KARALAR
 • Adana Büyükşehir Belediye Başkanı
 • Yönetim Kurulu Üyesi
 • Vahap SEÇER
 • Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı
 • Yönetim Kurulu Üyesi
 • Hakan Sefa ÇAKIR
 • Mersin Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
 • Yönetim Kurulu Üyesi
 • Zeki KIVANÇ
 • Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
 • Yönetim Kurulu Üyesi
 • Yücel BAYRAM
 • Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
 • Yönetim Kurulu Üyesi
 • Ahmet Rifat DURAN
 • Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
 • Yönetim Kurulu Üyesi
KALKINMA KURULU +

Bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve ajansı yönlendirmek üzere kalkınma kurulu oluşturulur. Kalkınma kuruluna temsilci gönderecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarının gönderecekleri temsilcilerin sayısı, görev süresi ve diğer hususlar Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenir. 
19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9112 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tek ilden oluşan düzey 2 bölgeleri dışındaki bölgelerde kalkınma kurulları üyelerinin görevleri sona ermiştir. Kalkınma Kurullarının yeniden oluşturulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.   

GENEL SEKRETERLİK +

Genel sekreterlik ajansının icra organıdır. Genel sekreterliğin ve yatırım destek ofislerinin en üst düzey genel sekreteridir. Genel sekreter yönetim kuruluşundan sorumludur. Ajans hizmetleri 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 200. maddesine göre 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28 inci maddesine göre iş mevzuatı çerçevesinde çalıştırılan uzman personel ve destek personeli programı yürütülür. Ayrıca ajanslarda iç denetim yapmak üzere bir iç denetçi çalıştırılır. Ajansımızda 23 uzman personel ve 7 destek personeli ile 17 yardımcı hizmet personeli görev yapmaktadır.

                                                                                                                                     

GENEL SEKRETER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakanlık Makamı ile 7.06.2022 tarihinden itibaren Genel Sekreterlik Görevini Ahmet Rifat Duran yürütmektedir.
 

ÇALIŞMA BİRİMLERİ

PLANLAMA VE PROGRAMLAMA BİRİMİ:

Sosyo-ekonomik gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya, sosyal uyumu sağlamaya, ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel mevcut durumu tespit etmeye yönelik analiz ve araştırmalar yapmak veya yaptırmak,
Yerel aktörlerin katılımı ile bölgesel ve sektörel bazda plan ve programları hazırlamak, plan ve programların önceliklerinin paydaşlar tarafından benimsenmesi ve uygulanması için gerekli çalışmaları yapmak,
Bölge planı ve programları ile uyumlu olarak sağlanacak desteklerin çerçevesini oluşturmak, yıllık çalışma programı ve bütçe içinde verilmesi planlanan destekler için ayrılacak tutarların belirlenmesine ilişkin çalışma yapmak ve mali desteklerin bütçe dağılımını planlamak,
Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, koordinasyonu sağlamak,
Yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak. 

 

PROJE UYGULAMA BİRİMİ:

Sağlanan desteklerin uygulama mekanizmasının genel çerçevesini oluşturmak ve güncellemek,
Potansiyel yararlanıcılara yönelik başvuru rehberlerini hazırlamak, destek programlarının bölgede tanıtımını yapmak,
Potansiyel başvuru sahiplerine yönelik proje hazırlama eğitimleri planlamak ve gerçekleştirmek,
Destek araçları çerçevesinde proje başvurularını kabul etmek, kayıtlarını yapmak ve gerektiğinde ön incelemelerini gerçekleştirmek,
Başvuruların değerlendirilmesinde görevlendirilecek bağımsız değerlendiricilerin seçim kriterlerini belirlemek, değerlendirme komitesinin oluşturulması dahil olmak üzere değerlendirme sürecinin tamamını yönetmek, 
Destek almaya hak kazanan projelerin bütçelerini değerlendirmeler ışığında revize etmek, proje sahiplerini sözleşme sürecinden önce konu ile ilgili olarak bilgilendirmek ve sözleşme imzalamaya davet etmek.
 

İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ:

Destek almaya hak kazanan projelerin başvuru sahipleri ile sözleşme imzalama sürecini yürütmek, 
Yararlanıcılara, proje/faaliyet uygulama ve satın alma usulleri, raporlama gibi konularda eğitimler vermek; bu amaçla gerektiğinde Proje Uygulama Rehberi hazırlamak ve güncellemek, proje uygulama sürecinde yararlanıcılara karşılaştıkları problemlerin çözümüne yönelik destek vermek,
Desteklenen proje ve faaliyetlere izleme ziyaretleri gerçekleştirmek,
Yararlanıcılar tarafından sunulan raporları ve ödeme taleplerini değerlendirmek, yapılan harcamaların usule uygunluğunu denetlemek, uygun görülen ödeme taleplerinin zamanında tevdiini sağlamak,
Yararlanıcıların sözleşme feshi ve usulsüzlük gibi sebeplerden kaynaklanan geri ödemelerinin takibini yapmak,
Ajansın yürüttüğü programların, desteklediği proje ve faaliyetlerin ilerlemelerine yönelik değerlendirmeler yapmak, periyodik değerlendirme raporları hazırlamak, bölgenin kalkınması bakımından yarattığı etki ve sonuçları ile başarı düzeylerini tespit etmek amacıyla etki değerlendirmelerini yapmak.

 

YATIRIM DESTEK OFİSLERİ:

İş ve yatırım ortamının geliştirilmesi amacıyla saha çalışmaları gerçekleştirmek ve araştırmalar yapmak,
Ulusal ve uluslararası alanda potansiyel sektörleri ve hedef pazarları belirlemek, strateji geliştirme çalışmaları yapmak,
Potansiyel yatırımcılara ilişkin olarak ilgili kurumlarla işbirliği halinde mevcut veri tabanlarından faydalanarak yatırıma uygun arazi, bina ve tesisler ile işletme veri tabanı/envanteri oluşturmak, düzenli aralıklarla güncellemek,
Yatırımcıların yatırım sürecinde ihtiyaç duydukları bilgilendirme ve yönlendirme hizmetlerini yatırımcı bilgilendirme programı çerçevesinde sağlamak,
Yatırımlarda devlet yardımları ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde verilen görevleri yürütmek, yatırımcıları bilgilendirmek ve yönlendirmek,
İzin ve onay işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerle ilgili olarak yatırımcıları bilgilendirmek, ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirmek.

 

DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ:

Tüm taşıma ve taşınmaz malların alımı, satışı, üretim ve kiralanması ile hizmet satın alma faaliyetleri, ajansın mal ve hizmet alım işleri ile satın alma ve ihale usulleri ve esasları çerçevelerinin faaliyetlerini koordine etmek, Ajansın mali birimleri ve insan kaynakları politikasını yasal mevzuat çerçeveleri içinde yürütmek 
,
Ajans Hizmet ofislerinin her türlü konforun giderilmesi ile performansın sağlanması,
Bilgi işlem faaliyetlerinin planlanması, yönlendirilmesi ve koordine edilmesi, yazılım ve donanım ihtiyaçlarının belirlenmesi yoluyla satın alma işlemlerinin yürütülmesi,
Ajansın evrak kaydı, arşiv, basın ve halkla faaliyetlerin yürütülmesi.