Bizi Sosyal Medyada Takip Edin !
Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programının (CMDP) amacı, ülke sathında daha dengeli bir yerleşme düzeninin sağlanması ve göçün kademeli olarak yönlendirilebilmesi için nispeten geri kalmış ve göç veren bölgelerde, bölgesel çekim merkezi niteliğini haiz şehirlerin katma değeri yüksek üretim, teknoloji, ihracat, istihdam ve yenilikçilik kapasitelerinin artırılmasıdır.

Program Bütçesi
Program bütçesi her yıl Bakanlık tarafından açıklanan usul ve esaslarda belirlenir.

Başvuru Sahibi ve Ortaklarının Uygunluğu
Kamu kurum ve kuruluşlarını, üniversiteleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını, il özel idarelerini, belediyeleri ve mahalli idare birliklerini, organize sanayi bölgelerini ve teknoloji geliştirme bölgeleri.

Eş finansman
Proje maliyetlerinin bir bölümü yararlanıcı tarafından karşılanmalıdır. Bu miktar eş finansman olarak adlandırılır. Yararlanıcı, proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilir. Eş finansman miktarı her yıl Bakanlık tarafından açıklanan usul ve esaslarda belirlenir.

Faaliyetlerin Uygunluğu
Her yıl Bakanlık tarafından açıklanan usul ve esaslarda belirtilen öncelikli alanlarda projelere destek sağlanacaktır.

Proje Başvuru Ve Değerlendirme Süreci
Ajans her yıl usul ve esaslarda belirlenen Program önceliklerine uygun olmak kaydıyla Bölge Planı hedefleri kapsamında odaklanılacak sektör ve temaları belirleyerek ilgili kuruluşlardan proje tekliflerini talep eder. Ajans, program kapsamında desteklenmesini talep ettiği proje fikirlerini yine usul ve esaslarda açıklanan Proje Bilgi Formunu kullanarak Bakanlığa sunar.
Ajans, proje geliştirme sürecinde yararlanıcılara gerekli yönlendirmeleri yapar, proje fikirlerini, belirlenen sektör ve temalara uyumu ile projenin yapılabilirliği yönünden değerlendirerek uygun görülenleri Değerlendirme Komisyonu’na sunar. Değerlendirme Komisyonu tarafından uygun görülen projelerin proje bilgi formları Bakanlığın onayına sunulur.
Bakanlık tarafından uygun görülen proje teklifleri için gerektiğinde Ajansın teknik yardımıyla yararlanıcı tarafından fizibilite raporu hazırlanır. Proje bilgi formlarının Bakanlık tarafından onaylanması projenin Program kapsamın alınması bakımından yararlanıcıya bir hak sağlamaz. Program kapsamında sadece proje fizibilite raporu onaylanmış projeler desteklenir.
Ajansın ön değerlendirmesinde uygun görülen fizibilite raporları Değerlendirme Komisyonunun onayına sunulur. Fizibilite raporları, Komisyon başkanı ve en az iki üyenin onayıyla Ajans tarafından Bakanlığın onayına sunulur.
Bakanlık tarafından fizibilitesi uygun görülen projeler desteklenmek üzere Program kapsamına alınır. 

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programının (SOGEP) amacı, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.
SOGEP Güdümlü Projesi, Proje teklif çağrısı yöntemi uygulamadan, SOGEP amacına uygun olmak ve ajans koordinasyonunda ve ajansın ön inceleme ve değerlendirmesinden geçerek Bakanlık onayına sunulan kapsamlı projelerdir.

Program Bütçesi
Program bütçesi her yıl Bakanlık tarafından açıklanan usul ve esaslarda belirlenir.

Başvuru Sahibi ve Ortaklarının Uygunluğu
Kâr amacı gütmeyen veya belirli ölçüde kamu yararı gözeten, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri ile yalnızca sosyal sorumluluk projeleri için özel kesim kuruluşları.

Eş finansman
Proje maliyetlerinin bir bölümü yararlanıcı tarafından karşılanmalıdır. Bu miktar eş finansman olarak adlandırılır. Yararlanıcı, proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilir. Eş finansman miktarı her yıl Bakanlık tarafından açıklanan usul ve esaslarda belirlenir.

Faaliyetlerin Uygunluğu
Her yıl Bakanlık tarafından açıklanan usul ve esaslarda belirtilen öncelikli alanlarda projelere destek sağlanacaktır.

Proje Başvuru Ve Değerlendirme Süreci
Proje fikirleri yararlanıcı tarafından Usul ve Esaslarda belirtilen Proje Bilgi Formu kullanılarak Ajansa sunulur, Ajans, proje fikirlerini, belirlenen hedef gruplar ve temalara uyumu ile projenin yapılabilirliği yönünden değerlendirerek uygun görülenleri Yönetim Kurulu onayına sunar. Ajans tarafından uygun görülen projelerin KAYS’a girişleri yararlanıcı tarafından yapılır ve proje bilgi formları Ajans tarafından Bakanlığın onayına sunulur. Bakanlık tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda desteklenmesi uygun bulunan projeler Ajansa bildirilir. Bakanlık Program amaçları doğrultusunda, gerekli gördüğü temalarda proje hazırlanması için Ajansa görev verebilir. Ajans Bakanlık tarafından önerilen proje fikirleri için gerekli çalışmaları öncelikli olarak yerine getirir.
 

Fizibilite Desteği

Ajans, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek verebilir. Bu destek türünde proje teklif çağrısı usulü uygulanmaz.

Program Bütçesi
Proje ve program bütçesi her yıl yayınlanan program rehberinde açıklanır. Fizibilite desteği kapsamında proje başına Ajans desteği 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin f fıkrası uyarınca her yıl belirlenen limitin iki katını aşamaz.

Eş finansman
Fizibilite desteklerinde yararlanıcının eş finansmanı zorunlu olmamakla birlikte eş finansman öngören faaliyet teklifleri öncelikli olarak desteklenir.

Başvuru Sahibi ve Ortaklarının Uygunluğu
Fizibilite desteğinden yararlanabilecek kurum ve kuruluşlar aşağıda belirtilmiştir. Bunlar;

 • Yerel Yönetimler,
 • Üniversiteler,
 • Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşları,
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları,
 • Sivil Toplum Kuruluşları,
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Küçük Sanayi Siteleri
 • Teknoparklar
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 • Endüstri Bölgeleri,
 • İş Geliştirme Merkezleri Gibi Kurum Ve Kuruluşlar İle
 • Birlikler Ve Kooperatiflerdir.

Ortaklar da başvuru sahibi ile aynı kriterleri taşımalıdır. Fizibilite desteğinden sadece kar amacı güden kurum ve kuruluşlar faydalanamaz. Bu çerçevede destek başvurusunda bulunduğu tarihten başlayarak 5 yıl süreyle kar dağıtımı yapmayacağı ana sözleşmesinde yer alan kooperatifler uygun başvuru sahibi olabilir.

Faaliyetlerin Uygunluğu
Fizibilite desteği kapsamında sunulan projenin aşağıdaki kriterlerden en az biriyle uyumlu olması gerekmektedir. Bunlar;

 • Bölgenin ekonomik ve sosyal açıdan kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına yönelik olması
 • Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine katkı sağlaması
 • Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirmesini hedeflemesi

Fizibilite desteği kapsamında yararlanıcı, sözleşme yükümlülüklerini en fazla bir yıl içerisinde tamamlayarak fizibilite raporunu ajansa sunar. Uygulama süresi, sözleşmenin imzalandığı günden bir gün sonra başlar.

Fizibilite Raporunun Uygunluğu:
Fizibilite Raporu: Fizibilite raporu yatırımlar için hazırlanan çalışmaların bütünüdür. Bu çalışmalar yatırımın yapılması durumunda karlılığının ne olacağını gösteren raporlamadır. Kısaca yatırımın ne kadar “yapılabilir” olduğunu gösteren bir rapor türüdür. Bir projeye başlarken yatırım yapılmadan önce bazı analiz ve değerlendirmelerin yapılması gerekmektedir. Bu araştırmalar projenin ne kadar akılcı ve karlı olduğunu ortaya koymaya yönelik olarak yapılır.
Fizibilite Raporu İçeriği: Fizibilite raporu, yatırımcının ne üreteceği, nasıl üreteceği, üretilen malı veya hizmeti ne fiyattan nereye satacağı, ne kadarlık bir yatırımın tutarına fon sağlayacağı, yatırımdan ne kadar gelir sağlayacağı sorularına cevap vermelidir. Fizibilite raporu ya da yapılabilirlik çalışması; ekonomik analiz, teknik analiz ve mali analiz olmak üzere üç bölümden oluşan detaylı bir çalışmadır. Üç aşamalı kapsamlı bir çalışmayla proje önerisi belirli kriterlere göre değerlendirilerek proje önerisinin kabul veya ret edilmesine karar verilir. Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde proje konusu ürünün veya hizmetin satış (Ekonomik Analiz) ve üretim olanakları (Teknik Analiz) ile getirisi (Mali Analiz) belirlenir. Bir proje tarafından tüketilen girdiler (kaynaklar) ve üretilen çıktıların (mal, hizmet) belirlenmesi ve karşılaştırılması yapılmaktadır.
Bir Çalışmanın Fizibilite Olarak Değerlendirilmesi için Gerekli Olan Temel Çıktılar:

 • Ne üretilecek?
 • Kim için Üretilecek?
 • Ne kadar satılacak ve satış fiyatı ne olacak?
 • Pazarın durumu, gelişme potansiyeli, satış/dağıtım kanalları, rekabet koşulları nasıldır?
 • Nerede, nasıl, ne kadar ve hangi maliyet ile üretilecek?
 • Yatırım için ne kadar para/kaynak gerekecek?
 • Yatırım yapmaya değer mi?

Bir Çalışmada Aşağıdaki Unsurlardan Herhangi Biri Yoksa Bu Çalışma Fizibilite Olarak Değerlendirilemez

 • Yatırım tamamlandıktan sonra, satılacak ürünün ve/veya hizmetin tanımı/içeriği yatırımın yeri/üretim şekli/teknolojisinin seçilmesini, fiyatının tespitini gerçekleştirebilecek ölçüde tanımlanmış mıdır?
 • Kurulu kapasitedeki (teorik) üretilecek yıllık maksimum ürün ve/veya hizmet miktarı belirlenmiş mi?
 • Yatırımın ekonomik ömrü boyunca elde edeceği net fayda hesaplanmış mı?
 • Toplam yatırım tutarı (Sabit Yatırım Tutarı + Başlangıç İşletme Sermayesi ihtiyacı) hesaplanmış mı?
 • İlk iki maddede yer alan toplam fayda ile toplam yatırım tutarı (maliyet) karşılaştıran yöntemler (net bugünkü değer, iç verim oranı ve geri ödeme süresi) kullanılmış mı?

Proje Başvuru Ve Değerlendirme Süreci
Başvuru sahipleri Fizibilite Desteği başvurularını Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapar. Bir başvuru sahibi, bir takvim yılı içerisinde Fizibilite Desteği için en fazla dört başvuruda bulunabilir ve bu takvim yılında en fazla iki proje için mali destek alabilir.
Belirlenen usullere uygun olarak hazırlanacak ve ajansa sunulacak olan her bir fizibilite teklifi, Genel Sekreter başkanlığında ilgili Ajans uzmanlarından oluşturulacak en az üç kişilik bir değerlendirme komisyonu tarafından, başvurunun ajansa ulaştığı tarihten itibaren en fazla bir ay içerisinde değerlendirilir ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur. 
Teklifler, Yönetim Kurulunca öncelikli olarak ele alınır ve değerlendirme sonuçlarının Yönetim Kuruluna sunulmasını takiben yapılacak ilk toplantıda karara bağlanır.

Teknik Destek

Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamaktır.
Ajans tarafından sağlanacak teknik destek; Ajans tarafından yayınlanan herhangi bir proje teklif çağrısı ile ilişkilendirilmemek koşuluyla;

 • Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerini ve
 • Diğer başvuru sahiplerinin yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarını kapsamak zorundadır.

Program Bütçesi
Teknik destek kapsamında yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek verilmez. Ajans bu destekleri mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde kendi personeli eliyle ya da hizmet alımı yoluyla sağlayabilir. Teknik desteklerin hizmet alımı yoluyla sağlanmasına, Ajans personelinin iş yoğunluğu ve sağlanacak desteğin niteliği göz önünde bulundurularak Genel Sekreter tarafından karar verilir. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin ajansa toplam maliyeti 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının d bendinde büyükşehir belediyesi sınırları dâhilinde bulunan idareler için her yıl belirlenen limiti aşamaz.

Eş finansman
Teknik destek faaliyetlerinde yararlanıcı kuruluştan herhangi bir nakdi katkı talep edilmez. Ancak teknik destek faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışma materyalleri ile eğitim, çalıştay vb. çalışmaların organizasyonuna ait harcamalar ve gereklilikler yararlanıcı veya ortağı tarafından sağlanır. Yararlanıcı kuruluşun veya ortağının teknik desteğin gerçekleştirilmesinde sağlayacağı bu tür ayni katkıların başvuru formunda belirtilmesi gerekir.
 

Başvuru Sahibi ve Ortaklarının Uygunluğu
Ajans tarafından sağlanacak teknik desteklerden sadece;

 • Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri,
 • Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri,
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
 • Sivil toplum kuruluşları 
 • Organize sanayi bölgeleri
 • Küçük sanayi siteleri
 • Teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri,
 • İş geliştirme merkezi,
 • Birlik ve kooperatifler,

ile yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler yararlanabilir.

Faaliyetlerin Uygunluğu
Ajans sadece aşağıda belirtilen alanlarda yer alan faaliyetlere teknik destek sağlayabilir:

 • Eğitim verme,
 • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,
 • Geçici uzman personel görevlendirme,
 • Danışmanlık sağlama,
 • Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma

gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler.
Ajans tarafından kendi personeli veya hizmet alımı yoluyla sağlanan her bir teknik desteğin uygulama süresi sözleşme imzalandıktan sonra üç aydır.

Proje Başvuru Ve Değerlendirme Süreci
Başvuru sahipleri Teknik Destek başvurularını Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapar. Teknik destek faaliyetine ilişkin usuller, esaslar ve gerekli tüm belgeler, sürekli olarak Ajans internet sitesinde yayınlanır. Teknik destek başvuruları sürekli olarak alınır. Ancak, başvurular ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilir. Bu dönemler; Ocak-Şubat, Mart-Nisan, Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim ve Kasım-Aralık dönemleridir. 
Teknik destek başvuruları, KAYS üzerinden proje teklif çağrısındaki usul takip edilmek suretiyle yapılır. KAYS üzerinden üretilen taahhütname başvuru döneminin sona ermesini takip eden üç iş günü içerisinde Ajansa teslim edilir. Başka yollarla (örneğin faks ya da elektronik posta ile) gönderilen ya da ıslak imzalı taahhütnamesi başka adreslere teslim edilen başvurular reddedilecektir.
Belirlenen usullere uygun olarak hazırlanacak ve ajansa sunulacak olan her bir başvuru, Genel Sekreterce görevlendirilecek ilgili Ajans uzmanlarından oluşan en az üç kişilik bir değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilir.
Değerlendirme sonucunda, başarılı (65 puan ve üzeri) bulunan projeler ile sözleşme imzalanır.

Proje Teklif Çağrıları

Ajans, belirli dönemler itibarıyla planlanan destek programları kapsamında, proje teklif çağrısı yöntemiyle proje karşılığı mali destek sağlayabilir. Proje teklif çağrısı, belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesidir.
 

Program ve Proje Bütçesi
Her bir destek programında, program bütçesi ve proje bütçesi olmak üzere iki türlü bütçe söz konusudur. Program bütçesi, ilgili destek programı kapsamında desteklenecek olan projelerin tümüne tahsis edilebilecek toplam tutardır. Proje bütçesi ise, destek programı kapsamında her bir müstakil projeye, proje faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere tahsis edilen tutardır. Ajans tarafından her bir proje başına verilebilecek azami ve asgari mali destek miktarları, destek programının kendine özgü koşullarına göre farklılık gösterebilir. 
 

Eş finansman
Ajans tarafından desteklenen projelerde, proje maliyetlerinin bir bölümü yararlanıcı tarafından karşılanmalıdır. Bu miktar eş finansman olarak adlandırılır. Yararlanıcı, proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilir.
 

Başvuru Sahibinin ve Ortaklarının Uygunluğu
Başvuru sahipleri için uygunluk kriterleri, her bir destek programının amaç ve önceliklerine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ancak tüm teklif çağrılarında başvuru sahipleri, aşağıda yer alan koşulları karşılıyor olmalıdır:

 • Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması,
 • Hedeflenen bölgede kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması,
 • Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesidir.

 

Faaliyetlerin Uygunluğu
Kalkınma ajansları tarafından desteklenen projeler, ilgili bölge sınırları dâhilinde gerçekleştirilir. Ancak, projenin amaçlarına uygunluğu gerekçelendirildiği durumlarda proje faaliyetlerinin bir kısmı bölge dışında gerçekleştirilebilir. Her hâlükârda proje temel faaliyetleri bölge içerisinde gerçekleştirilmelidir.
Uygun proje konuları ve faaliyetleri, destek programının hedefi ve özel amaçları ile uyumlu olarak ilgili program rehberlerinde belirlenmektedir.
 

Proje Başvuru Süreci 
Başvuru sahipleri proje başvurularını Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapar. Destek programlarına sunulacak proje teklifleri için son teslim tarihi ve saati, teklif çağrısı kapsamında ilan edilecek tüm yazılı belgelerde, ajansın internet sayfasında ve başvuru rehberlerinde yazılı olarak, bilgilendirme toplantılarında ise sözlü olarak potansiyel başvuru sahiplerine bildirilecektir. Bu tarih ve saatten sonra teslim edilen projeler, Ajans tarafından kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru sahiplerinin, proje başvurularını ajansın proje teklif çağrısı ilanında belirtilen son kabul tarih ve saatine kadar KAYS üzerinden yapması zorunludur. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır.
Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile belirtilen tarihte ajansın başvuru rehberinde belirttiği adrese teslim edilir.
 

Değerlendirme Süreci
Belirlenen usullere uygun olarak hazırlanan ve Ajansa sunulan her bir proje teklifi ilk olarak idari ve uygunluk kontrolü bakımından incelenir. Rehberde belirtilen kriterlerden herhangi birini karşılamayan proje teklifleri bu aşamadan sonra değerlendirmeye alınmaz. Ön incelemeden geçen proje teklifleri başvuranın mali ve yönetim kapasitesi, proje konusunun programın amaç ve öncelikleri ile ilgililiği, önerilen yöntemin kalitesi ve geçerliliği, projenin destek sonrası sürdürülebilirliği ile projenin bütçe ve maliyet etkinliği açılarından alanında en az beş yılık tecrübeye sahip bağımsız değerlendiriciler tarafından incelenir. Yapılan değerlendirme sonucu altmış beş ve üzerinde puan alan başvurular başarılı projeler olarak listelenir. Başarılı proje listesinin Yönetim Kurulu onayına sunulması öncesinde projelerin bütçe kalemleri ve tutarları incelenir ve proje tekliflerinin risk durumunu ölçmek amacıyla ön izleme ziyaretleri yaptırılabilir.
Yönetim Kurulu onayını takiben desteklenmesine karar verilen projelere ait liste Ajans internet sitesinde yayınlanır ve proje sahipleri sözleşme imzalamak üzere yazılı olarak davet edilir. Söz konusu projelere verilecek mali desteğe ve buna ilişkin ilke ve kurallara, başvuru sahibi ile Ajans arasında imzalanacak sözleşmede yer verilir.

Güdümlü Proje Desteği

Güdümlü projeler, proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmaksızın; bölge planında öngörülen öncelikler doğrultusunda, konusu ve koşulları Ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelerdir. Ajans, fizibilitesi Bakanlık tarafından onaylanmış güdümlü projelere destek sağlayabilir.
 

Başvuru Sahibi ve Ortaklarının Uygunluğu
Güdümlü proje desteklerinde (GPD) projelerin paydaşlar tarafından sahiplenilmesi ve uygulama sürecinde etkinliğin artırılması amacıyla, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği teşvik edilir.
Güdümlü proje desteklerinde Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi gibi belirli ölçüde kamu yararı gözetenler veya hâkim ortağı kamusal nitelikli kuruluşlar olan şirketler hariç olmak üzere sadece kâr amacı güden kuruluşlar proje uygulayıcısı olamaz. Ancak kar amacı güden kurum ve kuruluşlar güdümlü proje desteği kapsamında ortak veya iştirakçi olabilirler.
Güdümlü projenin yürütülmesinde, aynı anda birden fazla kurum ve kuruluş rol alabilir. Bu durumda kurum ve kuruluşlardan biri projenin uygulayıcısı olarak tayin edilir. Diğer kurum ve kuruluşlar, proje uygulayıcısının ortağı olurlar.
 

Faaliyetlerin Uygunluğu
GPD kapsamında, 

 • Özel sektör işletmeciliğini güçlendirecek şekilde, üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin oluşturulması, sektörel çeşitlenmenin ve ihtisaslaşmanın desteklenmesi, özel bilgi, beceri ve teknolojilerin geliştirilmesi, transferi veya yaygınlaştırılması, yeni finansman modellerinin geliştirilmesi, üniversite sanayi işbirliğinin desteklenmesi, yeni hizmet ve üretim organizasyonlarının geliştirilmesi, işbirliği ağları ve değer zinciri oluşturulması, kümelenmelerin desteklenmesi, yeni sanayi altyapısı ve organizasyon modellerinin geliştirilmesi ve bölgedeki sektörlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesi ya da 
 • Sosyal dayanışmayı ve sorumluluk bilincini güçlendirecek, kültürel değerleri koruyacak ve geliştirecek şekilde; dezavantajlı grupların sosyal, kültürel ve fiziksel hizmetlere erişebilirliklerini kolaylaştıracak altyapının tesis edilmesi; göçün olumsuz etkilerinin önlenmesi, sosyal hayatın kolaylaştırılması, somut olmayan kültürel mirasın yaşatılması esastır. 

Güdümlü proje kapsamında desteklenmesi öngörülen sosyal projeler, bölgenin beşeri ve kurumsal kapasitesini geliştirici ve özel ilgi gruplarının sosyal yaşama aktif katılımını teşvik edici nitelikte olmalıdır. Sosyal korumanın sağlanması, sosyal hizmet sunumu ve sosyal desteklere yönelik projeler güdümlü proje desteği kapsamı dışındadır. Bu doğrultuda, kamu kurumları ile yerel idarelerin asli görev alanlarına giren projeler (kadın konukevi, çocuk sevgi evi, huzurevi, yaşlı bakım merkezi, madde bağımlılığı tedavi merkezi vb.) güdümlü proje desteği kapsamında değerlendirmeye alınamaz.
 

Maliyetlerin uygunluğu
Projelere ilişkin iş planı, uygulama projesi ve fizibilite çalışmaları gibi projenin Bakanlık onayına sunulmasından önce yapılan bütün harcamalar proje uygulayıcısı veya ortakları tarafından karşılanır. Yapım işlerine ilişkin maliyetlerin uygunluğunun değerlendirilmesinde güdümlü projeler için küçük ölçekli altyapı projeleri hükümleri uygulanır.
 

Güdümlü Proje Geliştirme ve Değerlendirme Süreci
GPD gerekçesi ve müdahale yönteminin detaylı saha çalışmalarına, nitel ve/veya nicel analizlere dayandırılması gereklidir. GPD kapsamına alınabilecek fikirler Ajans öncülüğünde geliştirilir. Proje fikirleri için Ajans ilgili kurum ve kuruluşları başlangıç toplantısına davet eder. Başlangıç toplantısında söz konusu projenin gerekliliği, içeriği ve uygulamada yer alması gereken muhtemel aktörler, vb. hususlar görüşülür. Gerekli görüldüğü takdirde, projelerin genel çerçevesinin ortaya konması amacıyla ilgili aktörlerle ilave toplantılar yapılabilir.
Başlangıç toplantısının ardından, belirlenen tüm aktörlerin katılımıyla, ajansın koordinasyonunda, mutabakat toplantısı düzenlenir. Bu toplantıda tüm aktörlerin imzasının yer aldığı ve Ajans tarafından hazırlanan bir ön mutabakat metni oluşturulur. Ön mutabakat metinlerinde proje uygulayıcısı ve ortak olarak belirlenen kurum ve kuruluşlar açıkça yer alır.
 Mutabakat metninin taraflarca kabulünden sonra proje uygulayıcısı tarafından güdümlü proje desteği teklif formu KAYS üzerinden proje teklif çağrısındaki usul takip edilmek suretiyle ajansa sunulur. Proje teklif formu ile birlikte projeye ilişkin işletme modeli ve eş finansman temini ile diğer işbirliği esaslarına ilişkin taahhütnameler ile Ajans tarafından talep edilen diğer gerekli bilgi ve belgeler ajansa sunulur.
Değerlendirme sonucunda ajansın proje teklifini uygun bulması durumunda Ajans ile potansiyel proje uygulayıcısı tarafından birlikte hazırlanan ve imzalanan Güdümlü Proje Bilgi Formu yönetim kurulunun onayına sunulur.
Güdümlü Proje Bilgi Formu, Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunduktan sonra çalışma programına eklenmek üzere Bakanlığa gönderilir. Bakanlığın güdümlü proje teklifine ilişkin çalışma programı değişikliğini kabul etmesinin ardından fizibilite çalışmaları başlar.
Bu aşamada ajansın koordinasyonunda muhtemel proje sahibi ve ortaklarınca güdümlü proje tekliflerinin bütçesine göre Kamu Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ekinde yer alan Fizibilite Rapor Formatı veya Proje Teklif Formuna uygun olarak fizibilite raporu hazırlanır. Bakanlık gerek görmesi halinde farklı fizibilite formatları belirleyebilir. 
Güdümlü projelere ait fizibilite raporu ve rapora esas teşkil eden diğer belgeler Yönetim Kurulu onayının ardından Bakanlık onayına gönderilir. Söz konusu fizibilite raporu ile rapora esas teşkil eden diğer belgeler Bakanlık tarafından uygun görüldüğü takdirde proje Ajans tarafından desteklenebilir.

Faiz Desteği ve Faizsiz Kredi Desteği

Faiz desteği, kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin ilgili aracı kuruluş ile Ajans arasında imzalanacak protokolde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlardan alacakları krediler karşılığında ödeyecekleri faiz giderlerinin, Ajans tarafından karşılanmasını öngören karşılıksız yardımdır.

Faizsiz kredi desteği, Ajans tarafından kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin ilgili aracı kuruluş ile Ajans arasında imzalanacak protokolde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlar eliyle kredi verilmesini ve bu mali desteğin Kalkınma Ajansları mevzuatında belirtilen usul ve esaslar dâhilinde Ajans tarafından sağlanan mali desteğin faiz ödenmeksizin taksitler halinde geri ödenmesine imkân veren karşılıksız yardımdır.

İlgili aracı kuruluş, faiz desteği ve faizsiz kredi desteği uygulamalarında, Ajansın anlaşmalı olduğu kurum ve kuruluşlar olup, teknik değerlendirme yapmaya yetkin ihtisas kuruluşu olanlar (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), İhracatı Geliştirme Merkezi (İGEME) vb.) aracı kamu kuruluşu ve sadece mali değerlendirme yapmaya yetkin olanlar ise aracı finans kuruluşu olarak adlandırılmaktadır.

Faiz desteği ve faizsiz kredi desteği uygulamaları, Ajansın yıllık gider bütçesinin yüzde on beşi ile sınırlı olarak ayrılan kaynaktan karşılanır. Faiz desteği ile desteklenmesi öngörülen her bir projeye verilecek azami destek miktarı, o yıl için faiz desteğine ayrılan toplam ödeneğin yüzde beşini geçmemek üzere Ajans tarafından belirlenerek ilan edilir.

Faizsiz kredi desteği ve faiz desteğinden aşağıda belirtilen şartlara haiz ve Ajansın kurulu olduğu Düzey 2 bölgesinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir;


Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ),

Çiftçi ve Çiftçi Grupları,

Serbest Meslek Sahipleri

Doğrudan Faaliyet desteği

Doğrudan faaliyet destekleri:

Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına

Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına,

Kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarına,

Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine

Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlanmasına yönelik faaliyetlerdir.

     Ajans tarafından sağlanacak doğrudan faaliyet desteğinden sadece aşağıdaki kurumların yararlanması mümkündür: 

•         Yerel yönetimler,

•         Üniversiteler,

•         Diğer kamu kurum ve kuruluşları,

•         Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,

•         Sivil toplum kuruluşları,

•         Organize sanayi bölgeleri,

•         Küçük sanayi siteleri,

•         Teknoparklar,

•         Teknoloji geliştirme bölgeleri,

•         Birlikler,

•         Kar amacı gütmeyen kooperatifler,

Doğrudan faaliyet desteklerinde yararlanıcının eş finansmanı zorunlu olmamakla birlikte eş finansman öngören faaliyet teklifleri öncelikli olarak desteklenir.